Om SKRS

SKRS står för Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning.

Genom att identifiera remisskriterier, åtgärder, metoder, ledtider och insatsernas effekt vill SKRS säkerställa att: ”Rätt patient får rätt behandling i rätt tid av rätt behandlare”. Därigenom kan den beprövade erfarenheten granskas och leda till att evidens tillämpas som underlag vid diskussioner och beslut om vilka rehabiliterande åtgärder som gör störst nytta och vad som ska prioriteras. Förväntningarna är en nationell samsyn och verksamhetsutveckling mot en holistisk, jämlik, evidensbaserad, tillgänglig och effektiv synrehabilitering.

Ledorden för SKRS som nämndes ovan, ”Rätt patient ska få rätt behandling av rätt behandlare i rätt tid”, kommer från begreppet God vård. God vård är i sin tur ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet (SOSFS 2005:12). Sex områden lyfts fram som viktiga förutsättningar för God vård:

  • kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård
  • säker hälso- och sjukvård
  • patientfokuserad hälso- och sjukvård
  • effektiv hälso- och sjukvård
  • jämlik hälso- och sjukvård
  • hälso- och sjukvård i rimlig tid.
Publicerad: 13 januari 2015
Senast uppdaterad: 17 juni 2020