Kodningsfrågor

På denna sida kommer ni att hitta kodningsfrågor och svar som ni har ställt och som era kollegor också kan ha hjälp av. Frågorna kommer att delas in efter den kroppsregion de tillhör. Vi kommer att fylla på allteftersom era frågor inkommer till oss.

Det finns även kodningsfrågor och svar hos AAAM (The Association for the Advancement of Automotive Medicine). Här finns det mycket bra information för den som registrerar, dock endast på engelska.

Klicka här för att komma till kodningsfrågor och svar på AAAM:s hemsida.

Head

”Subduralhematom på tentoriet till höger” – hur registreras detta?
Svar: Gällande subduralblödningen så måste man veta mer tydligt var blödningen är belägen. Om det är infratentoriellt så registreras den i cerebellum – och supratentoriellt i cerebrum. Men vet vi inte var blödningen är belägen så registreras den i cerebrum.

”Kontusionsblödningar kraniolateralt i höger temporallob” – hur registreras detta?
Svar: Kontusionsblödningarna registreras i cerebrum (om inget annat anges) som antingen multipel NFS (Not Further Specified), eller om man vet storleken på blödningen så väljer man rätt kod där. Glöm inte att räkna med eventuellt ödem, detta kan påverka vilken kod som ska väljas. Information står vid de koder det berör om att räkna med ödemet.

”En blödning i höger temporallob, med perifokalt ödem” – hur registreras detta?
Svar: Vilken typ av blödning är det – till exempel epidural eller intracerebral? Om oklart vilken typ av blödning det är väljs Hematoma NFS. Där får vi inte med storleken, men vi får med att det är en blödning.

”Temporoparietalt en diskret mängd subaraknoidalt blod” – hur registreras detta?
Svar: Detta läggs som en subarachnoidalblödning, kontrollera också om patienten varit avsvimmad eller ej.

”I höger sidoventrikels bakhorn finns diskret mängd intraventrikulärt blod” – hur registreras detta?
Svar: Denna blödning finns under cerebrum, även här ska ni kontrollera om patienten var avsvimmad eller inte.

”Odislocerad fraktur occipitalt höger, sträckande sig ner i skallbasen på höger sida”.
Svar: Denna fraktur kodas till skallbasen då den skadan ger AIS 3.

”Patient med SDH, SAH och kontusionsblödningar”
Svar: Alla dessa skador ska kodas var för sig.

Var lägger jag  t.ex. SDH om jag inte vet var i hjärnan som skadan finns?
Svar: Vet vi inte och inte kan hitta uppgifter om var skadan finns kodar vi till cerebrum, storhjärnan. Det står i stort sett aldrig att skadan finns i storhjärnan men det står om skadan finns i lillhjärnan eller i hjärnstammen.

”DT av person som blivit skjuten i skallen, visar skador i cerebrum, cerebellum och hjärnstammen”. Hur kodar man detta?
Svar: Oavsett hur många av hjärnans delar som är involverade – när hjärnstammen också är skadad kodar vi till hjärnstammen. Detta blir då en AIS-6 kod. Dock måste skadan var verifierad av Rtg, DT, MR eller RM.

Face

Går det att koda en laceration i tårkanalen?
Svar: Ja, den finns under canaliculus (tear duct).

Blir det en LeFort av ”multipla/komplexa frakturer av zygomaticus, maxilla och mandibel”?
Svar:
Nej. Dessa frakturer uppfyller inte en LeFort. De kodas som en panfacial då de ligger i mellersta och nedersta delen av ansiktet och det är vad som krävs för en panfacial fraktur.

Näsfraktur och Le Fort?
Svar: Finns det en Le Fort I fraktur och en näsfraktur så kodas båda. Vid Le Fort II och III ingår näsfrakturen, så då kodas endast Le Fort.

Neck

Hur vet jag var jag ska koda esophagus?
Svar:
Om skadan sitter vid eller över sternums övre kant kodas skadan till neck, om skadan sitter nedanför kodas skadan till thorax. Om skadans position är okänd kodas skadan till neck.

Thorax

Hur var det nu med subkutant emfysem? Skulle det kodas?
Svar: Nej, detta är inget som kodas.

Vad gäller vid flail chest? Någon säger två revben men i AIS (The Abbreviated Injury Scale) står det tre? Vad gäller?
Svar:
Ja, det stämmer att det finns olika regler. Men för att få koda flail chest enligt AIS så ska det vara frakturer på tre eller flera närliggande revben med minst två frakturer på varje revben.

På Rtg ses ett retrosternalt hematom, vilket jag inte kan hitta i AIS-pärmen, hur kodar man detta?
Svar:
Det här är ett resultat av andra skador på thorax, vanligen fraktur på sternum. Retrosternalt hematom kodas inte.

Abdomen

När kodar vi retroperitonealt hematom?
Svar: Retroperitonealt hematom kodas när vi inte kan hitta andra orsaker till blödningen, som till exempel en bäcken- eller ryggfraktur eller om skadan finns på ett intraperitonealt organ, till exempel levern.

Jag har en patient som varit med om en trafikolycka. Hon var gravid i vecka 14 och förlorade tyvärr sitt barn. Hur kodar vi det?
Svar:
Missfall är inget som vi kodar, då det är en följd av olyckan.

I ett CT-svar står beskrivet att mjältskadan är grad IV, men när patienten sedan blir opererad beskrivs skadan som grad V. Vilken skadegrad ska användas?
Svar: Vi kodar efter vad läkaren ser vid operationen, då detta ger en mycket mer exakt bild av (i detta fall) mjälten.

Spine

Hur registreras ”Frakturer på spinalutskotten på kotor Th3–Th6”?
Svar: Frakturer som sitter på olika kotor kodas var för sig, så i detta fall blir det fyra registreringar av samma kod.

Upper extremity

Kompartmentsyndrom, det ska väl kodas?
Svar: Det beror helt och håller på var det sitter. Är det kompartment i en extremitet som är frakturerad ska det inte kodas, då det betraktas som en komplikation till frakturen. Men finns det kompartment i en extremitet som inte är frakturerad så ska det kodas. Detta gäller både övre och nedre extremiteterna.

Collum chirurgicum fraktur med avlöst tuberculum majus?
Svar: Dessa frakturer kodas var för sig, så det blir två koder för denna skada.

Lower extremity

Var kodar jag en fraktur i sacrum?
Svar:
Denna fraktur tillhör bäckenet och kodas därunder.

Person som inkommer med en femurfraktur där man sedan på Rtg upptäcker att det är en patologisk femur fraktur p.g.a. utbredda skelettmetastaser?
Svar: Vi kodar denna som en femurfraktur. Vi kan inte veta om personen hade fått en fraktur ändå trots att denne har metastaser, även om det kan vara en bidragande orsak till fallet och frakturen.

External and other trauma

Om en extremitet förloras i en brand, hur kodas detta?
Det kodas som en amputation. Skulle det däremot göras en amputation (operativt) pga. brännskadan så kodas det som brännskada, då amputationen är en behandling.

Hypotermi
Kodas efter den kroppstemperatur som patienten har vid ankomst till sjukhuset, inte efter nedkylning som vid behandling.

Multipla kontusioner, skrapsår eller andra mindre sår
Dessa går att koda kollektivt under external, men vet vi i vilken kroppsregion de finns så kodar vi dem i rätt region.

 

Publicerad: 20 maj 2015
Senast uppdaterad: 14 maj 2021