Utlämnande av data ur registret

På denna sida kan du ladda ner riktlinjer och uttagsblanketter gällande utlämnande av data från SweTrau (Svenska Traumaregistret).

Rutiner för ansökan om registeruppgifter ur SweTrau

Rutinerna för ansökan om registeruppgifter ur SweTrau har ändrats under mars 2021. För nya ansökningar gäller fortsättningsvis följande ordning:

1. Etablera kontakt med SweTrau:s vetenskaplige sekreterare för att diskutera

  • om det går att använda data ur registret för den tänkta studien
  • om det pågår något motsvarande projekt på annat håll
  • om vilka variabler som kan vara relevanta för den tänkta studien.

Inför denna första kontakt rekommenderas att man förbereder sig genom att upprätta en enkel, skriftlig projektplan motsvarande en A4-sida.

SweTrau:s forskningsansvariga Dominika Högberg, MD (medicine doktor) och PhD (filosofie doktor), kan kontaktas på följande adress:
dominika.hogberg@vgregion.se.

2. När sökande efter samråd med SweTrau har kommit fram till en mer definitiv forskningsplan (inriktning, variabler, tidsperspektiv) är det dags att skicka en ansökan hos Etikprövningsnämnden (EPN).

3. Efter godkänd etikprövning är det dags att skicka en formell ansökan om registeruppgifter ur SweTrau. Detta görs på en särskild blankett (blanketten finner du i nedladdningsboxen på denna sida). Här är det viktigt att ange vilken tidsperiod som datauttaget ska omfatta. Ansökan om datauttag från SweTrau skickas till följande personer:

Informationen ovan går även att ladda ner i form av dokumentet ”Information – ansökan om registeruppgifter ur SweTrau”.
Ytterligare allmän information till forskare om utlämnande av kvalitetsregisterdata för forskning går att ladda ner i form av dokumentet ”Snabbguide till forskare”.
Båda dokumenten finner du i nedladdningsboxen på denna sida.

Publicerad: 20 maj 2015
Senast uppdaterad: 15 november 2023