Beviljade ansökningar om registerdata

2023

Henrik Angerbrandt, BRÅ: ”Ökningen av skjutvapenvåld i Sverige”. (2023-09-18).

Zandra Olivecrona, Örebro: ”CT på traumarummet”. (2023-09-18).

Fredrik Linder, Uppsala: ”Penetrerande leverskador – epidemiologi, behandling och utfall; en jämförande studie mellan Sverige och Sydafrika”. (2023-01-17).

2022

Anna Schandl, Stockholm: ”Initialt omhändertagande av traumapatienter – betydelsen av korrekt triage”. (2022-11-21).

Anna Kistner, Stockholm: ”Radiologisk diagnostik vid penetrerande och trubbigt trauma – en registerstudie med fokus på bukskador” (lokalt uttag, KS Solna).

Victor Mill, Stockholm: ”Traumatisk aortaskada – Resultatet av olika behandlingsstrategier, riskfaktorer och prognostiska markörer”. (Lokalt uttag, KS Solna).

2021

Denise Bäckström, Linköping: ”Covid-19 pandemins sekundära traumatologiska effekter i Sverige” Delstudie 2. (2021-09-29).

Carl Montan, Stockholm: ”Traumaledarfunktionen och sammansättning av svenska traumateam” (2021-09-29).

Shahin Mohseni, Örebro: ”Mortalitet till följd av svåra traumatiska hjärnskador mellan patienter som handläggs på traumacenter och icke-traumacenter i Sverige” (2021-04-21).

Denise Bäckström, Linköping: ”Tid till sjukhus för traumapatienter i Sverige” (2021-03-24).

Stefan Candefjord, Göteborg: ”Digitalt beslutsstöd för rekommendation av transportdestination för traumapatienter” (2021-03-24).

Hans Berg, Stockholm: ”Polytrauma patients – epidemiology and outcome” (2021-03-05).

Anna Kistner, Stockholm: ”Radiologisk diagnostik vid penetrerande och trubbigt trauma – en registerstudie med fokus på bukskador” (lokalt uttag, KS Solna).

Carl Magnus Wahlgren, Stockholm: ”Blödning och koagulopati vid traumatisk skada” (lokalt uttag, KS Solna)

Erik Edström, Stockholm: ”Radiologisk utvärdering av halsryggsskador: behandlingsstrategier, komplikationer, kliniskt utfall samt analys av metodval och bildkvalitet” (lokalt uttag, KS Solna).

Seppo Koskinen, Stockholm: ”Radiologisk diagnostik vid penetrerande trauma” (lokalt uttag, KS Solna).

Shazad Akram, Stockholm: ”Extrakorporeal membranoxygenering vid trauma” (lokalt uttag, KS Solna).

2020

Lovisa Strömmer, Stockholm: ”Traumamortalitet på regionsjukhus jämfört med akutsjukhus – en fördjupad analys” (2020-11-28).

Glenn Larsson, Borås: ”Trauma i svensk ambulanssjukvård” (2020-11-09).

Karl Franklin, Umeå: ”Förekomst och behandling av traumatisk pneumothorax och hemothorax i Sverige” (2020-10-08).

Denise Bäckström, Linköping: ”Covid-19 pandemins sekundära traumatologiska effekter i Sverige” (2020-08-07).

Carl-Magnus Wahlgren, Stockholm: ”Skottskador nationellt – epidemiologisk studie” (2020-03-23).

Elham Rostami, Uppsala: Development of penetrating injuries in Sweden during the last decade” (2020-02-04).

2019

Kevin Mani, Uppsala: ”Utvärdering av Nationella traumalarmskriterier” (2019-09-12).

Tal Hörer, Örebro: ”Behandling av trubbiga thorakala aorta skador” (2019-06-18).

Martin Salö, Lund: ”Incidens, morbiditet, mortalitet vid trauma hos barn: en kontrollerad kohortstudie av Svenska barn 1977 – 2017”
(2019-02-05).

2018

Eva-Corina Caragounis, Göteborg: ”Triagering av traumapatienter och påverkan på skadeutfall” (2018-10-18).

2017

Fredrik Linder, Uppsala: ”TRAUMALERT – Evidensbaserade kriterier för traumalarm”.

Poya Ghorbani, Stockholm: ”Riskjusterad mortalitet efter trauma i Sverige”.

Linda Sandström, Luleå: Att drabbas av trauma – det akuta skedet och livet efter en olycka”.

2016

Olof Brattström, Stockholm: ”Långtidsuppföljning avseende psykisk morbiditet, fysysk funktionsförmåga samt livskvalitet hos patienter vårdade efter traumatisk skada”.

Martin Gerdin, Stockholm: ”Aspekter av derivering, validering, generaliserbarhet och överförbarhet av statistiska modeller för klinisk tillämpning i vård av svårt skadade”.

Publicerad: 22 februari 2023
Senast uppdaterad: 4 oktober 2023