Bakgrund och syfte

Trauma är den främsta dödsorsaken under livets första fyra årtionden i de flesta industriländerna. För varje död i trauma finns tre invalidiserade. Trauma orsakar stort lidande, betydande invaliditet och därigenom stora kostnader.

Mot bakgrund av att ett nationellt och heltäckande traumaregister inte kunnat etableras tog Svensk Förening för Traumatologi (en delförening inom Svensk Kirurgisk Förening) i augusti 2008 initiativ till att starta ett nationellt traumaregister. En preliminär version av detta register godkändes av föreningens medlemmar under Kirurgveckan i augusti 2010. Efter finslipning och testning under våren 2011 startade registret för nationell användning den 13 juni 2011. Namnet på registret blev SweTrau, vilket står för Svenska Traumaregistret.

Registrets syfte

Syftet med registret är att

 • monitorera traumapatienternas vårdkedja för att identifiera svagheter och styrkor vad gäller patientkategorier, upptagningsområden och enskilda sjukhus
 • ha fokus på slutenvårdsbehandling av svåra trauman
 • innehålla en prehospital komponent samt ha ett posthospitalt perspektiv, inklusive rehabilitering och slutgiltiga behandlingsresultat
 • vara rikstäckande
 • öppet redovisa resultatmått och kvalitetsindikatorer, vilket är en viktig dimension av patientsäkerheten
 • utgöra underlag för klinisk forskning och fördjupningsstudier.

Forskning och förbättringsarbeten

Deltagande sjukhus ansvarar för inmatning, bearbetning och presentation av egna data. De ska också tillse att lokala användare är behöriga att handha journaldata. Att registret ryms inom det generella tillståndet för vårdregister som finns hos sjukhuset/huvudmannen och är registrerat hos sjukhuset/huvudmannen är också ett ansvar för respektive sjukhus. Uttag av egna lokala data kan göras både för forskning, förbättringsarbeten och uppföljning, där det deltagande sjukhuset är ansvarigt för att detta sker enligt de lagar och föreskrifter som finns hos sjukhuset/huvudmannen.

SweTrau är uppbyggt så att det möjliggör vetenskapliga bearbetningar med epidemiologisk teknik. Forskningsprojekt kan initieras av styrgrupp, medlemmar eller andra intresserade. Alla forskningsprojekt, såväl lokala och regionala som rikstäckande, skall anmälas till styrgruppens forskningsansvarige/styrgruppen och alla beviljade forskningsprojekt som gäller data från flera sjukhus ska finnas registrerade i en projektkatalog samt anslås på hemsidan. SweTraus styrgrupp beslutar om projekt ska beviljas uttag av registerdata i de fallen uttaget gäller flera sjukhus. Tillstånd från etisk prövningsnämnd ska också finnas för uttag ur registret. Vid användning av registerdata från SweTrau skall SweTrau som källa alltid anges. Vid användning av egna data för studentarbeten, vetenskapliga publikationer, projekt eller förbättringsarbeten sker prövningen lokalt enligt det egna sjukhusets riktlinjer, men även om prövningen sker lokalt ska arbetena ändå anmälas till SweTraus forskningsansvarige i syfte att få en helhetsbild av vad SweTrau används till.

Resultat och analys

Processresultatmåtten i registret är i första hand överlevnad med hänsyn till skadegrad (så kallad ”case mix”) redovisat per sjukhus, samt det internationellt etablerade invaliditetsmåttet Glasgow Outcome Scale (GOS). En avgränsning ska dock ske vad gäller skadegrad, i praktiken fokuserar registret på skador som kräver operation och/eller intensivvård.

Analys/återkoppling ska ske elektroniskt där deltagande sjukhus har direkt tillgång till egna och kollektivets samlade data. Årliga användarmöten fördjupar återkoppling och utveckling av registret. Genom detaljerad kunskap om omfattning och resultat inom traumavården kommer man att kunna identifiera skadetyper och vårdenheter där förbättringspotential föreligger. Varje år sammanställs en årsrapport som beskriver utvecklingen i SweTrau i mer generella termer.

Inklusionskriterier

De inklusionskriterier som gäller inom SweTrau är följande:

 • alla patienter som varit med om en traumatisk händelse och där ett traumalarm dragits på sjukhuset
 • inlagda patienter med NISS >15, även om de inte utlöst traumalarm
 • patienter som flyttas till sjukhuset inom 7 dygn efter den traumatiska händelsen och har NISS >15.

Exklusionskriterier

De exklusionskriterier som gäller inom SweTrau är följande:

 • patienter där enda traumatiska skadan är kroniskt subduralhematom (en blödning i mellanrummet mellan den hårda hjärnhinnan och spindelvävshinnan)
 • patienter där traumalarm utlöses utan en bakomliggande traumatisk händelse.

För att en sekundärtransporterad patient (transport av patient som redan har kommit under vård och är medicinskt stabiliserad, i regel mellan sjukhus) ska registreras i registret får skadan inte vara äldre än sju dygn då patienten anländer sekundärsjukhuset. För patienten som kommer direkt från skadeplats till sjukhus får det inte ha förflutit mer än 24 timmar från skadetillfället till sjukhusankomsten för att registrering ska kunna ske.

Publicerad: 20 oktober 2015
Senast uppdaterad: 2 mars 2023