Kostnadsersättning

Ett barn som fötts med kongenital katarakt kommer att behöva regelbundna uppföljningsbesök på barnögonmottagningen. Dessutom behöver alla barn med kongenital katarakt glasögon och/eller kontaktlinser för att optimera synskärpan. Om barnet opererats för sin katarakt görs täta uppföljningar tiden direkt efter operationen.
För resekostnader och kostnader för kontaktlinser och glasögon kan viss ersättning utbetalas. För vidare frågor om ersättningar och rätt till bidrag kan du ta kontakt med en kurator.

Tillfällig föräldrapenning (TFP)

Du kan ansöka om tillfällig föräldrapenning från försäkringskassan om barnet är under 16 år och vårdas på sjukhus. För varje barn har föräldrarna rätt till 120 dagar tillfällig föräldrapenning per kalenderår. Detta gäller dock endast om en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) finns och då förvärvsarbete, föräldrapenning och A-kassa avstås. Intyg från sjuksköterska eller läkare måste bifogas vid ansökan om tillfällig föräldrapenning.
En tillfällig föräldrapenning kan tas ut då barnet vårdas på sjukhus, till exempel för dagen för kataraktoperationen och då barnet ligger kvar efter operationen. På detta sätt är det möjligt för båda föräldrarna att vara med under dessa dagar.

Fri sjukvård

All sjukvård och sjukvårdande behandling för barn och ungdomar är kostnadsfri. Vad gäller läkemedel finns ett högkostnadsskydd, men vissa apoteksvaror som till exempel linsrengöringsvätskor ingår inte i högkostnadsskyddet.

Sjukresor

Sjukreseersättning kan fås vid resa till och från sjukhus eller öppenvårdsbesök. Ersättningen varierar mellan olika landsting. När kostnader för egenavgifter som sammanlagt motsvarar högkostnadsskyddet för sjukresor uppnåtts ges sedan ersättning för hela resan. För att få ut ersättningen måste du själv ansöka om frikort. Du måste då kunna uppvisa besökskvitton eller intyg från vårdinrättningen. Ersättningen betalas ut för innevarande år och ett år tillbaka i tiden av hemlandstinget.

Det är bra att själv ta kontakt med sjukresekontoret för att undersöka de aktuella reglerna för sjukresor. Det som räknas som sjukresor är

  • resor för återbesök och efterkontroller för barnet, till exempel efter kataraktoperationen då barnet följs upp av barnögonkirurg och barnögonläkare, eller annan yrkeskategori i teamet runt barnet.

Det som inte räknas som sjukresor är

  • hälsokontroller
  • vaccinationer
  • besök på mödravårdscentralen/barnavårdscentralen
  • permissionsresor då barnet är inskrivet på sjukhus, men till exempel får komma hem på helgerna.

Finansiering av kontaktlinser och glasögon

Det finns ekonomiska bidrag att söka från landstingen för finansiering av kontaktlinser och glasögon. Bidragen kan i dagsläget skilja sig åt beroende på var i landet man bor. Prata med din optiker för att få veta mer.

Vårdbidrag för merkostnader

En förälder som har extra arbete eller kostnader för ett barn som är sjukt eller har en funktionsnedsättning kan få vårdbidrag. Extra arbete och extra kostnader bedöms i förhållande till friska barn i motsvarande ålder. Ansökan görs till Försäkringskassan och ett läkarutlåtande om barnets sjukdom från läkare krävs. Vid merkostnader över en viss summa per månad går det att söka vårdbidrag för kostnader för linsvätskor och övriga produkter som ej ingår i högkostnadsskyddet. För förlorad arbetsinkomst i samband med barnets sjukhusvård ges inte ersättning.

Barnförsäkringar

Det kan vara svårt att få en heltäckande försäkring på sitt barn när barnet har någon form av sjukdom eller funktionsnedsättning. I många fall en barnförsäkring tecknas inom en egen grupplivförsäkring via arbetsgivare eller fackförbund. Ett bra tips kan vara att gå in på hemsidan för Konsumenternas Försäkringsbyrå för mer information. Du kan även prata med andra föräldrar i samma situation.
Klicka här för att komma till Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Publicerad: 7 maj 2018
Senast uppdaterad: 8 september 2020