Kostnadsersättning

Ett barn som fötts med kongenital katarakt kommer att behöva regelbundna uppföljningsbesök på barnögonmottagningen. Dessutom behöver alla barn glasögon och/eller kontaktlinser för att optimera synskärpan. Om barnet opererats för sin katarakt görs täta uppföljningar tiden direkt efter operationen. Man kan få viss ersättning för resekostnader och kostnaden för kontaktlinser och glasögon. För vidare frågor om ersättningar och rätt till bidrag kan man ta kontakt med en kurator.

Tillfällig föräldrapenning (TFP)

Man kan ansöka om tillfällig föräldrapenning från försäkringskassan om barnet är under 16 år och vårdas på sjukhus. För varje barn har föräldrarna rätt till 120 dagar TFP per kalenderår. Detta gäller dock endast om man har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och då man avstår från förvärvsarbete, föräldrapenning och A-kassa. Man behöver bifoga ett intyg från sjuksköterska eller läkare vid ansökan om TFP.
Man kan ta ut TFP då barnet vårdas på sjukhus, till exempel dagen för kataraktoperationen och då barnet ligger kvar efter operationen. På detta sätt är det möjligt för båda föräldrarna att vara med under dessa dagar.

Fri sjukvård

All sjukvård och sjukvårdande behandling för barn och ungdomar är kostnadsfri. Vad gäller läkemedel finns ett högkostnadsskydd, men vissa apoteksvaror som till exempel linsrengöringsvätskor ingår inte i högkostnadsskyddet.

Sjukresor

Sjukreseersättning kan man få vid resa till och från sjukhus eller öppenvårdsbesök. Ersättningen varierar mellan olika landsting. När man kommit upp till kostnader för egenavgifter som sammanlagt motsvarar högkostnadsskyddet för sjukresor får man sedan ersättning för hela resan. För att få ut ersättningen måste man själv ansöka om frikort. Man måste då kunna uppvisa besökskvitton eller intyg från vårdinrättningen. Ersättningen betalas ut för innevarande år och ett år tillbaka i tiden av hemlandstinget.

Det är bra att själv ta kontakt med sjukresekontoret för att undersöka de aktuella reglerna för sjukresor. Det som räknas som sjukresor är

  • resor för återbesök och efterkontroller för barnet, till exempel efter kataraktoperationen då barnet följs upp av barnögonkirurg och barnögonläkare, eller annan yrkeskategori i teamet runt barnet.

Det som inte räknas som sjukresor är

  • hälsokontroller
  • vaccinationer
  • besök på MVC/BVC
  • permissionsresor då barnet är inskrivet på sjukhus, men till exempel får komma hem på helgerna.

Finansiering av kontaktlinser och glasögon

Det finns ekonomiska bidrag att söka från landstingen för finansiering av kontaktlinser och glasögon. Bidragen kan i dagsläget skilja sig åt beroende på var i landet man bor. Prata med din optiker för att få veta mer.

Vårdbidrag för merkostnader

En förälder som har extra arbete eller kostnader för ett barn som är sjukt eller har en funktionsnedsättning kan få vårdbidrag. Extra arbete och extra kostnader bedöms i förhållande till friska barn i motsvarande ålder. Ansökan görs till Försäkringskassan och man behöver ha ett läkarutlåtande om barnets sjukdom från läkare. Vid merkostnader över en viss summa per månad kan man söka vårdbidrag för kostnader för linsvätskor och övriga produkter som ej ingår i högkostnadsskyddet. Man kan inte få ersättning för förlorad arbetsinkomst i samband med barnets sjukhusvård.

Barnförsäkringar

Det kan vara svårt att få en heltäckande försäkring på sitt barn när barnet har någon form av sjukdom eller funktionsnedsättning. Ett bra tips kan vara att gå in på hemsidan för konsumenternas försäkringsbyrå på internet. I många fall kan man teckna en barnförsäkring inom en egen grupplivförsäkring via arbetsgivare eller fackförbund. Man kan även prata med andra föräldrar i samma situation.

Publicerad: 7 maj 2018
Senast uppdaterad: 29 januari 2019