Ordlista

Ackommodation

Anpassning av linsens form och brytkraft för att uppnå bästa synskärpa på olika avstånd. Detta kan endast ske med medfödd ögonlins.

Afaki

Avsaknad av ögats naturliga lins.

Amblyopi

Även kallat ”Lazy eye/det lata ögat”. Detta är en synnedsättning orsakad av onormal synstimulering under den känsliga perioden (se förklaring nedan av vad den känsliga perioden innebär).

Anatomiska begrepp

  • Ciliarmuskel – den muskel som omformar linsen vid ackommodation
  • Cornea – hornhinna
  • Iris – regnbågshinna
  • Linskapsel – den hinna som sitter runt linsen
  • Retina – näthinna
  • Synbark/syncentrum – den del av hjärnan som tar emot och behandlar synintryck. Här behövs stimuli från näthinna och synnerven under den känsliga perioden för att kunna utvecklas.
  • Synnerven (nervus opticus) – den nerv som leder synintrycken från vartdera ögat via synbanorna fram till hjärnans syncentrum

Autorefraktor

Apparat som mäter ögats ljusbrytande förmåga.

Bifokala glasögon

Glasögon som är dubbelslipade med ett område för närseende nedtill och ett område för seende på avstånd upptill.

Cornealödem

Åkomma som innebär att hornhinnan blivit vätskefylld och grumlig, till exempel vid inflammation eller för högt tryck i ögat.

Efterstarr

Åkomma som kan uppkomma efter en kataraktoperation och innebär nybildade grumlingar, vilka ibland måste behandlas.

Glaukom

Även känt som grön starr, en sjukdom som ger skador på nervfiberlagret i näthinnan, något som hos barn innebär för högt ögontryck. Detta kan förekomma som komplikation efter ögonoperation eller som medfödd sjukdom.

Hyperopi

Översynthet, vilket för vuxna innebär att man behöver ackommodera (förändra brytkraften i ögats lins) för att se skarpt på både långt och nära håll. När detta av åldersskäl inte längre går att utföra själv behöver man glasögon med plusglas för att se skarpt först på nära och därefter även långt håll. Barn ser skarpt på både nära och långt håll förutsatt att de inte har en hög grad av hyperopi. Deras linser har större förmåga att ackommodera än vuxnas. Dock kan synen bli suddig om linsen jobbar maximalt och inte orkar anstränga sig tillräckligt för att räcka hela dagen.

Inflammation

Kroppens och immunförsvarets egen reaktion på till exempel en operation. Efter en kataraktoperation uppkommer normalt en inflammation i ögat, varför man behandlar med kortisondroppar.

Intraokulär lins (IOL)

Konstgjord plastlins som opereras in i ögat efter det att den normala, grumlade linsen tagits bort. En förutsättning för användning av intraokulär lins är att man kunnat spara delar av linskapseln.

Katarakt

Även känt som grå starr, en åkomma som innebär grumling av linsen i ögat. Katarakt är vanligt förekommande hos äldre, men det finns även medfödd så kallad kongenital katarakt.

Kongenital

Innebär att skadan är medfödd. Vanligast är att skadan har uppstått under fostertiden.

Känslig period

Den period, från födelse fram till 8–10 års ålder, då synbanan och hjärnans syncentrum utvecklas till följd av synintryck.

Minusglas

Konkava glas som minskar brytningen av ljuset och ger bättre synskärpa på långt håll vid närsynthet.

Myopi

Närsynthet, vilket innebär att man ser bra på nära håll, men behöver glasögon med minusglas för att se på avstånd.

Nystagmus

Ögondarr, en ofrivillig spontanrörelse av ögonen där de slår fram och tillbaka.

Oftalmoskop

En sorts ögonlampa man använder för att få fram en så kallad röd reflex från näthinnan för ögonspegling av barn på förlossningsavdelningen och barnavårdscentralen.

Plusglas

Konvexa glas som ökar brytningen av ljuset och ger bra syn på nära håll vid översynthet.

Refraktion

Ögats ljusbrytande förmåga. Om refraktionen är för stor eller för liten för ögats storlek korrigeras den med linser eller glasögon så att en skarp bild kan falla på näthinnan.

Screening

Övergripande kontroller i hela befolkningen för att hitta vissa behandlingsbara sjukdomar. Ett exempel på screening är ögonundersökning av nyfödda barn för att hitta bland annat kongenital katarakt.

Skiaskopi

Undersökning som ofta görs på små barn för att mäta ögats brytningsförmåga. Ögonläkaren håller glas med olika brytningsgrad mellan barnets öga och en ljuskälla för att se när ljuset bildar en skarp bild på näthinnan.

Syncentralen

Den plats inom vården där det bedrivs rehabilitering för personer med bestående synskada i alla åldrar för att underlätta deras vardagsliv. Efter remiss från ögonläkare kan syncentralen dela ut ekonomiskt stöd för behandling med glasögon/kontaktlinser till barn med kongenital katarakt.

Tät katarakt

Tät grumling av hela linsen på ett eller båda ögonen. Inget eller mycket lite ljus släpps igenom till näthinnan. Detta behöver opereras tidigt för att barnets synutveckling ska kunna äga rum.

Publicerad: 7 maj 2018
Senast uppdaterad: 7 september 2020