GDPR (The General Data Protection Regulation)

När en verksamhet registrerar uppgifter om en patient i ett kvalitetsregister måste patienten informeras om att så sker. Skyldigheten är reglerad i kapitel 7 i patientdatalagen, vilken handlar om nationella och regionala kvalitetsregister. Informationen ska ges skriftligt och/eller muntligt innan uppgifterna först in i ett kvalitetsregister. När information har lämnats krävs inte ett uttryckligt samtycke annat än i vissa särskilda fall, men vill patienten inte bli registrerad har denne rätt att slippa. Patienten kan också när som helst välja att få sina uppgifter borttagna ur registret.

Att information om patienten finns med i ett kvalitetsregister påverkar inte den vård denne får, men informationen bidrar till att utveckla och förbättra vården i framtiden.

Du kan läsa mer i dokumentet som finns att ladda ner på denna sida samt hos Nationella Kvalitetsregister.
Klicka här för att komma till Nationella Kvalitetsregisters sida för juridik och regelverk för kvalitetsregister.

 

 

 

Publicerad: 29 november 2018
Senast uppdaterad: 22 maj 2023