Behandling

Behandlingsmetoder

Behandling av kongenital katarakt skall sättas in så tidigt som möjligt för att uppnå bästa resultat. Valet av behandlingsmetoder kan skilja sig åt beroende på om katarakten är ensidig eller dubbelsidig, samt beroende på vilken täthetsgrad av katarakt barnet har. Vid tät katarakt på ett eller båda ögonen rekommenderas tidig operation. Vid mer diskreta grumlingar, eller grumlingar utanför det område där skarpseendet sitter, kan man avvakta med operation eller avstå helt. Om man väljer att avvakta med operation kallas barn och föräldrar på regelbundna kontroller där man kontrollerar synutvecklingen, varpå man tar ny ställning till om operation behöver utföras eller inte.

Om operation sker i rätt tid och eventuella komplikationer kan bemästras kan barn som föds med grå starr få en god synskärpa i vuxen ålder, men täta och noggranna kontroller är nödvändiga och risken för komplikationer dessvärre alltid en realitet.

Tät dubbelsidig katarakt

Vid tät katarakt på båda ögonen får barnet ingen bild i ögat och kommer inte kunna se mer än ljus och mörker om man inte opererar bort den grumliga linsen. Dessa barn rekommenderas därför operation före två till tre månaders ålder för goda resultat. Målet är att uppnå en syn i vuxen ålder som räcker till för körkort.

Tät ensidig katarakt

Denna typ av katarakt skall helst opereras redan före sex veckors ålder. Detta eftersom hjärnan, i och med att ett friskt öga finns, snabbt kommer att koppla bort synen på det drabbade ögat med minskad synutveckling (så kallad amblyopi) som följd. Efter operationen krävs intensiv lappbehandling. Man lapptränar för att uppnå så bra syn som möjligt även om det kan vara svårare än vid dubbelsidig katarakt.

Operation dubbelsidig katarakt

Om ett nyfött barn behöver operera båda ögonen sker operationerna med kort intervall, ofta vid samma operationstillfälle. På barn över sex månaders ålder avgörs detta från fall till fall.
Hos riktigt små barn avlägsnas den grumliga linsen och det brytningsfel som uppstår får korrigeras med kontaktlinser. Hos barn under sex månader upp till ett års ålder korrigeras brytningsfelet genom att man lägger in en plastlins i ögat på samma sätt som hos vuxna.

Efter operationen behandlas barnet under en tid med kortisondroppar för att minska den inflammation som alltid uppstår i ögat efter en operation.
När barnet är cirka ett år gammalt påbörjas behandling med dubbelslipade glasögon som komplement till kontaktlinser eller den i ögat inlagda linsen. Detta eftersom förmågan till närinställning (ackommodation) går förlorad när ögats egen lins tas bort. De dubbelslipade glasögonen möjliggör god syn både på långt och nära håll.

Komplikationer

De vanligaste komplikationerna efter behandling är efterstarr och glaukom.

Efterstarr

Detta innebär att mycket små linsceller växer in över pupillen och åter skapar grumling av synen för barnet. Efterstarr behandlas med laser eller operation.

Glaukom

Glaukom, eller grön starr som det också kallas, innebär att trycket i ögat blir högre än normalt, vilket kan skada synnerven. Glaukom upptäcks genom att man mäter ögontrycket på barnets båda ögon vid återbesöken hos ögonläkaren. Denna komplikation kan behandlas med ögondroppar som sänker trycket i ögat och ibland kan man behöva göra en trycksänkande operation. Barnet kan få högt tryck av de kortisondroppar som ges efter operationen för att minska inflammationen. Trycket kan normaliseras när man slutar med kortisondropparna.

Information och stöd från patientföreträdare

På vår hemsida finns en sektion där delregistret PECARE:s (The Pediatric Cataract Register) patientföreträdare Kim Scharafinski samlar information, tips och stöd. Bland annat kan du läsa patientberättelser och se på filmer där linsisättning och -uttagning görs.

Klicka här för att komma till patientföreträdarens informationssida.

Publicerad: 7 maj 2018
Senast uppdaterad: 22 februari 2024