Om delregistret PECARE

Inom Nationella Kataraktregistret finns det webbaserade delregistret PECARE (The Pediatric Cataract Register) som fokuserar helt på barnkatarakt. Delregistret inkluderar barn i åldersintervallet 0–8 år. Det föds cirka 40 barn varje år i Sverige med katarakt (linsgrumling eller så kallad grå starr). Delregistret är nationellt heltäckande med uppföljningsdata registrerade vid 1, 2, 5 och 10 års ålder.

Medfödd katarakt är förknippad med högre grad och annan typ av problematik än den vuxna formen. Hos vuxna är målet att återfå tidigare synfunktion medan behandlingen hos barn syftar till att uppnå synfunktion över huvud taget. Utvecklingen av synbanorna är kraftigt beroende av tidig synstimulans.

Behandlingen består av tidig (det vill säga under de första levnadsmånaderna) operation och kräver tidig upptäckt på förlossningsavdelningen eller barnavårdscentralen. Operation kan alltså behövas före 6–8 veckors ålder i de allvarligaste fallen. Obehandlad eller för sent upptäckt kan sjukdomen leda till blindhet. Ju tidigare man opererar desto större chans har barnet till normal synutveckling, men paradoxalt nog även större risk för operationskomplikationer. Detta är ett dilemma, därför är den exakta tidpunkten för operation och bästa operationsmetod ständigt föremål för diskussion.

Hittills har unik information om screeningstrategier för spädbarn erhållits och vår förhoppning är att vi i framtiden ska kunna förbättra vården i samarbete med andra nationer, såsom redan påbörjats inom norden.

Publicerad: 7 september 2015
Senast uppdaterad: 21 februari 2024