Patientinformation

Nationella kvalitetsregister finns till för att förbättra sjukvården. Registrens data används till statistik, kvalitetsberäkning, forskning och antalsberäkning för klinisk forskning.

När en verksamhet registrerar i kvalitetsregister måste patienterna informeras. Skyldigheten är reglerad i kapitel 7 i patientdatalagen som handlar om nationella och regionala kvalitetsregister. Informationen ska ges skriftligt och/eller muntligt innan man för in uppgifter om en patient i ett kvalitetsregister. När information har lämnats krävs inte ett uttryckligt samtycke från patienten annat än i vissa särskilda fall. Den patient som inte vill bli registrerad har dock rätt att slippa. Patienten kan när som helst välja att få sina uppgifter borttagna ur registret.
Att information om dig finns med i ett kvalitetsregister påverkar inte den vård du får, men informationen bidrar till att utveckla vården i framtiden.

Du kan läsa mer på undersidorna via menyn till vänster och på www.kvalitetsregister.se.

 

 

Publicerad: 29 oktober 2018
Senast uppdaterad: 5 maj 2023