Om Nationella Kataraktregistret

Historik

Det Nationella Kataraktregistret började sin verksamhet den 1 januari 1992. Kataraktregistret tillkom i första hand för att följa effekterna av den tidigare vårdgarantin. I registret ingick väntetider, prioritetsgrupper, data av demografisk natur vad gäller gråstarrsoperationer samt viss resultatredovisning. Registret har sedan många år sin fysiska placering på Blekingesjukhuset i Karlskrona.

Typ av registrering

Registret består av ett basregister som registrerar demografi, väntetider och synskärpa vid tiden för operation. Sedan 1994 har ett utfallsregister tillkommit som registrerar operationsutfall vad gäller synskärpa, avvikelse från planerad refraktion och inducerad astigmatism. Sedan 1995 sker en registrering av patientnytta och därigenom indirekt indikationer för operation. Från och med 1998 registreras även varje fall av endoftalmit (infektion inuti ögongloben) som uppkommit i anslutning till en kataraktoperation.

Volymer

Kataraktoperationer är det vanligaste kirurgiska ingreppet i Sverige idag. Av tillgänglig statistik från Sveriges ögonläkarförening framgår att det utfördes 121 310 kataraktoperationer under 2020, fördelat på 75 363 (62,1 %) i privat regi (av privata vårdgivare som i de flesta fall har vårdavtal) och 45 947 (37,9 %) i offentlig regi.
I Nationella Kataraktregistret finns 115 746 operationer registrerade (95,4 % av totala antalet) fördelade på 70 396 (93,4 %) i privat regi och 45 350 (98,7 %) i offentlig regi.
Täckningsgraden var därmed under 2020 något lägre för ingrepp utförda i privat regi, vilket vi inte sett tidigare.
Medelåldern bland samtliga opererade var 73,0 år och 56,1 % var kvinnor. Ingen bias/partiskhet av betydelse har identifierats. Fullständigheten i rapporteringen kontrolleras genom jämförelse med en registrering i Sveriges ögonläkarförenings regi.

Mer om grå starr och behandling

Klicka här för att komma till mer information om grå starr och behandling.

Publicerad: 14 september 2015
Senast uppdaterad: 18 januari 2022