Aktuell statistik

På denna sida presenteras statistik från Nationella Kataraktregistret.

Antal första- och andraögon i kataraktregistret per år

Sedan bildandet av svenska nationella kataraktregistret 1992 har antalet operationer ökat i stort sett varje år. Ett undantag är 2020 då Coronapandemin orsakade ett minskat antal ingrepp. Inledningsvis utfördes betydligt fler förstaögon än andraögon. Under de senaste 30 åren har denna fördelning blivit alltmer jämn, vilket speglar förhållandet att allt fler patienter genomgår operation av båda ögonen.

Andel individer i befolkningen 2023 som genomgått kataraktoperation i minst ett öga

Utifrån förväntad livslängd för olika födelseår i svensk befolkningsstatistik kan andelen av befolkningen som genomgått kataraktkirurgi i olika åldrar uppskattas för år 2023.

Antal operationer per miljon invånare (Cataract surgery rate) per år och region

Antal kataraktoperationer per miljon invånare (Cataract surgery rate) är ett mått som används av världshälsoorganisationen (WHO). År 2023 var detta värde för riket 15 039. Det råder dock stora regionala skillnader mellan olika regioner.

Andel operationer utförda i annan region än där patienten är bosatt

En gradvis ökning har skett av andelen operationen utanför den egna regionen. I huvudsak sker denna process genom upphandlade avtal mellan regionerna men förekommer även på patientens initiativ och då främst till närliggande regioner.

Andel operation av andraögon per region

Andelen andraögon bland alla operationer har ökat nationellt men relativt betydande skillnader ses mellan olika regioner vilket kan tyda på varierande indikationer för operation av andraögon.

Genomsnittsålder för operation av förstaöga per region

Den genomsnittliga åldern vid operation av förstaöga har legat omkring 74 år, även om en lättare trend ses mot lägre ålder. Coronapandemin utgör ett undantag som inledningsvis sänkte medelålder för operation av förstaöga med en efterföljande ökning under åren 2021-2022.

Preoperativ synskärpa förstaöga per region

Andelen opererade förstaögon med synskärpa under 0.8, 0.5 och 0.1 har gradvis minskat. Även här ser dock skillnader mellan regioner.

Självskattad förbättring efter kataraktoperation

Data baserat på Catquest-9SF, som är ett frågeformulär som fylls i av patienten före och tre månader efter operation. Kliniker deltar frivilligt under en månad varje kalenderår. Grafen anger andelen patienter som skattat sin syn högre efter operation än innan. Eftersom endast en mindre del av det totala antalet operationer ingår och att deltagande kliniker varierar är det svårt att dra säkra slutsatser gällande variation mellan åren, särskilt på regionnivå.

Kapselbrott per år

Den vanligaste komplikationen under kataraktoperation är att ett oavsiktligt hål bildas i den bakre linskapseln. I vissa fall innebär detta att ytterligare operationer kan krävas men slutresultatet blir oftast bra. Komplikationens förekomst har minskat successivt och låg år 2023 på 0.53%.

Postoperativ endoftalmit per år

Infektion i ögat (endoftalmit) är en ovanlig men allvarlig komplikation som ofta leder till kraftigt försämrad synskärpa. Förekomsten av endoftalmit i Sverige har legat under 0,02 % de senaste åren, vilket tillhör de lägsta i världen. För att minska risken för endoftalmit injiceras antibiotika in i ögats främre kammare vid operationens slut. Eftersom prognosen är beroende av tiden till behandling är det viktigt att den som får ett rött, svullet och smärtsamt öga med försämrad synskärpa efter operation snabbt söker vård.

 

Publicerad: 8 november 2022
Senast uppdaterad: 20 februari 2024