Logotyp för Svenskt Njurregister.

SNR – Svenskt Njurregister

Svenskt Njurregister (SNR) är resultatet av en sammanslagning av Svenskt Register för Aktiv Uremivård (SRAU), startat 1991, och Svensk DialysDataBas (SDDB), startat 2002, samt lokala njursviktsregister i dåvarande Stockholms läns landsting respektive Västra Götalandsregionen.

Svenskt Njurregister är ett datoriserat, webbaserat kvalitetsregister för patienter med kronisk njursvikt i Sverige, drivet i Svensk Njurmedicinsk Förenings (SNF) och Svensk Transplantationsförenings (STF) regi.

Syfte

Syftet med registret är att

  • följa patienter med kronisk njursvikt, dialysbehandling och transplanterad njure för att säkerställa att riktlinjer för omhändertagande och behandling av dessa patienter följs i möjligaste mån
  • följa progress av njurinsufficiensen hos den enskilda patienten och hela patientmaterialet och studera olika åtgärders inverkan på progresstakten
  • underlätta arbetet med identifikation och behandling av riskfaktorer för framtida morbiditet och mortalitet
  • underlätta och förbättra planeringen av framtida aktiv uremivård
  • förbättra njursjukvården i landet genom att varje enhet kan jämföra sina kvalitetsvariabler med medelvärden från övriga deltagande kliniker.
Share