Logotyp för Nationella Kvalitetsregister.

Registret för Svenska Bukväggsbråck

Bukväggsbråck definieras som hål i bukväggen varigenom bukhålans organ kan pressas ut. Bukväggsbråcken indelas i primära bråck och ärrbråck där primära bråck är vanligast. Ärrbråck uppkommer efter tidigare kirurgi när ett ärr brister, vilket medför stora besvär för patienten och dyra konsekvenser för samhället.

Av alla bukoperationer resulterar 5–18 % i ett efterföljande ärrbråck. Cirka 3 700 patienter per år opereras för bukväggsbråck i slutenvården, vilket konsumerar cirka 11 200 vårddygn. Om man räknar in dagkirurgi är antalet cirka 6 300 patienter.

Syfte

Syftet med registret är att följa utvecklingen av nya tekniker och nät avseende komplikationer och patientupplevelse till stöd för förändringsarbetet på både lokal och nationell nivå. På nationell och lokal nivå kan man beskriva patientstrukturen, riskfaktorer, ingrepp relaterat till bråcktyp, operationsmetod, nätanvändning, fixeringsmetoder, farmakologiska profylax (förebyggande åtgärd), andel akuta ingrepp, tidiga och sena komplikationer främst avseende smärta, infektion och reoperation (en upprepning av den ursprungliga operationen, oftast utförd på grund av att det första försöket inte var tillräckligt framgångsrikt) samt utläkningsfrekvens och med tiden omoperationsfrekvensen.

Share