Logotyp för Barnkataraktregistret PECARE.

Barnkataraktregistret PECARE

Om sjukdomen

Barnkatarakt är en botbar sjukdom under förutsättning att den upptäcks och behandlas tidigt. Detta innebär operation före 6–8 veckors ålder för de allra yngsta drabbade. De regler och riktlinjer som gäller för kataraktscreening idag finns beskrivna i Rikshandboken i barnhälsovård. Dessa råd har dock tolkats på olika sätt i Sverige. I de allra flesta regioner utförs screening på förlossningsavdelningen, endast i undantagsfall görs ingen rutinmässig screening alls. Det finns behov av ett gemensamt ställningstagande till huruvida ögonundersökning på förlossningsavdelningar ska ingå som ett obligatoriskt moment i rutinundersökningen av nyfödda barn och hur man ska skapa resurser för en sådan undersökning.

Barnkatarakt är behäftad med en högre grad och helt annan typ av problematik än katarakt hos vuxna. Barnen har en avsevärt större benägenhet att få operationskomplikationer som ger upphov till bland annat fibrösa sammanväxningar, efterstarr och postoperativt glaukom (grön starr). Dessa komplikationer hämmar förutsättningen för en normal synutveckling. Ju tidigare man opererar desto större möjlighet har barnet till en normal synutveckling, men paradoxalt nog även större risk för operationskomplikationer. Därför är den exakta tidpunkten för operation och bästa möjliga operationsmetod ständigt föremål för diskussion, i synnerhet med hänsyn till den fruktade komplikationen glaukom som i svåra fall leder till enukleation (kirurgiskt borttagande av ögongloben).

Om registret

Barnkataraktregistret PECARE (Paediatric Cataract Register) syftar till optimering av screeningstrategier och effektivare behandling av barnkatarakt.

Mål

Målen med registret är att

  • vara ett heltäckande register för all barnkataraktkirurgi i Sverige och andra deltagande nationer
  • utgöra en nationell bas för kvalitetssäkring
  • definiera och analysera oväntade behandlingsutfall.
Share