SweTrau

Trauma är den viktigaste dödsorsaken under livets första fyra årtionden i de flesta utvecklade länder. För varje död i trauma finns tre invalidiserade. Trauma orsakar stort lidande, betydande invaliditet och därigenom stora kostnader.

Mot bakgrund av att ett nationellt och heltäckande traumaregister inte kunnat etableras, tog Svensk Förening för Traumatologi (delförening inom Svensk Kirurgisk Förening) i augusti 2008 initiativ till att starta ett nationellt traumaregister. En preliminär version av detta register godkändes av föreningens medlemmar under Kirurgveckan i augusti 2010. Efter finslipning och testning under våren 2011 startade registret för nationell användning 2011-06-13.

Registret fokuserar på svåra skadefall orsakade av trafikolyckor, fall och annat yttre våld. Valet av ingående variabler har gjorts i ett europeiskt konsensusarbete med experter på trauma från Skandinavien, Storbritannien, Tyskland och Italien: ”The revised Utstein Template for Uniform Reporting of Data following Major Trauma, 2009”.

Registrets syfte

 • att monitorera traumapatienternas vårdkedja för att identifiera svagheter och styrkor både vad gäller patientkategorier, upptagningsområden och enskilda sjukhus.
 • att ha fokus på slutenvårdsbehandling av svåra traumata.
 • att innehålla en prehospital komponent samt ha ett posthospitalt perspektiv, inklusive rehabilitering och slutgiltiga behandlingsresultat.
 • att vara rikstäckande.
 • att öppet redovisa resultatmått och kvalitetsindikatorer, en viktig dimension av patientsäkerheten.
 • att utgöra underlag för klinisk forskning och fördjupningsstudier.

Forskning och förbättringsarbeten

Deltagande sjukhus ansvarar för inmatning, bearbetning och presentation av egna data. De ska också tillse att lokala användare är behöriga att handha journaldata. Att registret ryms inom det generella tillståndet för vårdregister som finns på sjukhuset/huvudmannen och är registrerat hos sjukhuset/huvudmannen är också ett ansvar för respektive sjukhus. Uttag av egen lokala data kan göras både för forskning, förbättringsarbeten och uppföljning, det deltagande sjukhuset är ansvarig för att detta sker enligt de lagar och föreskrifter som finns hos sjukhuset/huvudmannen.

SweTrau är uppbyggt så att det möjliggör vetenskapliga bearbetningar med epidemiologisk teknik. Forskningsprojekt kan initieras av styrgrupp, medlemmar eller andra intresserade. Alla forskningsprojekt lokala/regionala/rikstäckande skall anmälas till styrgruppens forskningsansvarige/styrgruppen och alla beviljade forskningsprojekt som gäller flera sjukhus data ska finnas registrerade i en projektkatalog samt anslås på hemsidan. SweTraus styrgrupp beslutar om projekt ska beviljas uttag av registerdata i de fallen uttaget gäller flera sjukhus. Tillstånd från etisk prövningsnämnd ska finnas för uttag ur registret. Vid användning av registerdata från SweTrau skall SweTrau som källa alltid anges. Vid användning av egna data för studentarbeten, vetenskapliga publikationer, projekt eller förbättringsarbeten, sker prövningen lokalt enligt egna sjukhusets riktlinjer. Arbetena ska ändå anmälas till SweTraus forskningsansvarige i syfte att få en helhetsbild av vad SweTrau används till.

Resultat och analys

Process-resultatmåtten i registret är i första hand överlevnad m.h.t. skadegrad (”case-mix”) redovisat per sjukhus, och det internationellt etablerade invaliditetsmåttet Glasgow Outcome Scale – GOS. En avgränsning skall ske vad gäller skadegrad, i praktiken fokuserar registret på skador som kräver operation och/eller intensivvård.

Analys/återkoppling skall ske elektroniskt där deltagande sjukhus har direkt tillgång till egna och kollektivets samlade data. Årliga användarmöten fördjupar återkoppling och utveckling av registret. Genom detaljerad kunskap om omfattning och resultat inom traumavården kommer man att kunna identifiera skadetyper och vårdenheter där förbättringspotential föreligger. Varje år sammanställs en årsrapport, som beskriver utvecklingen av SweTrau i mer generella termer.

Inklusionskriterier

 • Alla patienter som varit med om en traumatisk händelse och där ett traumalarm dragits på sjukhuset.
 • Inlagda patienter med NISS >15, även om de inte utlöst traumalarm.
 • Patienter som flyttas till sjukhuset inom 7 dygn efter den traumatiska händelsen och har NISS >15.

Exklusionskriterier

 • Patienter där enda traumatiska skadan är kroniskt subduralhematom.
 • Patienter där traumalarm utlöses utan en bakomliggande traumatisk händelse.

För att en sekundärtransporterad patient ska registreras i registret får skadan inte vara äldre än 7 dygn då patienten anländer sekundärsjukhuset. För patienten som kommer direkt från skadeplats till sjukhus får det inte ha förflutit mer än 24 timmar från skadetillfället till ankomst till sjukhus för att registrering ska ske.

 

Kontakt: Traumaregistret, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 171 76 Solna. traumaregister.karolinska@sll.se alternativt lars.lundberg@gu.se

Publicerad: 17 november 2014
Senast uppdaterad: 3 maj 2019