SweTrau

Trauma är den viktigaste dödsorsaken under livets första fyra årtionden i de flesta utvecklade länder. För varje död i trauma finns tre invalidiserade. Trauma orsakar stort lidande, betydande invaliditet och därigenom stora kostnader.

Registrets syfte är:

  1.  att Monitorera traumapatienternas vårdkedja för att identifiera svagheter och styrkor både vad gäller patientkategorier, upptagningsområden och enskilda sjukhus.
  2. att ha Fokus på slutenvårdsbehandling av svåra traumata.
  3. att innehålla en Prehospital komponent samt ha ett posthospitalt perspektiv inklusive rehabilitering och slutgiltiga behandlingsresultat.
  4. att vara Rikstäckande.
  5. att Öppet redovisa resultatmått och kvalitetsindikatorer, en viktig dimension av patientsäkerheten.
  6. att utgöra Underlag för klinisk forskning och fördjupningsstudier.

Process-resultatmåtten i registret är i första hand överlevnad m.h.t. skadegrad (”case-mix”) redovisat per sjukhus, och det internationellt etablerade invaliditetsmåttet Glasgow Outcome Scale – GOS.
Alla de 35-40 sjukhus i landet som i praktiken tar emot större trauma bör medverka. En avgränsning skall ske vad gäller skadegrad, i praktiken fokuserar registret skador som kräver operation och/eller intensivvård. Process-resultatmåtten i registret är i första hand överlevnad m.h.t. skadegrad (”case-mix”) redovisat per sjukhus, och det internationellt etablerade invaliditetsmåttet Glasgow Outcome Scale – GOS.

Analys/återkoppling skall ske elektroniskt där deltagande centra har direkt tillgång till egna och kollektivets samlade data. Årliga användarmöten fördjupar återkoppling och utveckling av registret. Genom detaljerad kunskap om omfattning och resultat inom traumavården kommer man kunna identifiera skadetyper och vårdenheter där förbättringspotential föreligger.

Om oss

Mot bakgrund av att ett nationellt och heltäckande traumaregister inte kunnat etableras tog Svensk Förening för Trauma (delförening inom Svensk Kirurgisk Förening) i augusti 2008 initiativ till att starta ett nationellt traumaregister. En preliminär version av detta register demonstrerades för,och godkändes av, föreningens medlemmar under Kirurgveckan i augusti 2010. Efter finslipning och testning under våren 2011 startade registret för nationell användning 20110613. Berörda specialistföreningar har hållits underrättade om uppbyggnaden (Svensk Förening för Traumatologi, delförening i Svensk Kirurgisk Förening, Svensk Ortopedisk Förening, SFAI – Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård).

Publicerad: 17 november 2014
Senast uppdaterad: 21 oktober 2015