Checklistor för dokumentation av kvalitetsregisterarbete

Olika regelverk, såsom Patientdatalagen (PDL) och Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOFS), ställer krav på hur arbetet med kvalitetsregister ska utföras och dokumenteras för att bland annat säkerställa integritetsskyddet för patienter. Utöver detta behövs ofta ytterligare dokumenterade rutiner för att uppnå en hög kvalitet och säkerhet inom registerarbetets olika moment.

För att underlätta för registerhållare att ta fram egna rutiner för sitt kvalitetsregisterarbete har Registercentrum Syd utarbetat checklistor som hjälp för att skapa en skriftlig dokumentation. Checklistorna har granskats dels av Enheten för Informationssäkerhet/Avdelningen för Juridik, Koncernkontoret, Region Skåne, dels av jurist från Avdelningen för vård och omsorg, Sveriges kommuner och landsting (SKL). Jurist från SKL granskade checklistorna i samband med revidering 2014-05-19.

Checklistorna uppdateras fortlöpande för att stämma överens med aktuell lagstiftning och andra regelverk och är därför versionshanterade. Aktuell version, tillsammans med information om revideringar, publiceras från och med 2014-05-19 endast som e-dokument.

Indelningen av checklistorna följer de olika momenten i kvalitetsregisterarbetet där varje checklista kan följas separat. Vissa moment kan dock beskrivas under flera rubriker och tas därför upp i mer än en lista. För närvarande omfattar checklistorna 20 olika moment. Checklistorna innehåller förutom förslag till rutiner också exempel och referenser till bland annat PDL och SOFS.

Information om genomförda revideringar går att ladda ner på följande länk:
Revision 20140519 (PDF-format, 40 kB) 

Avsnitt

Nedan följer checklistorna nedladdningsbara.

Inledning checklistor (PDF-format, 251 kB)

 1. Dokumentationsrutiner i ett kvalitetsregister (PDF-format, 379 kB)
 2. Registerbeskrivning (PDF-format, 67 kB)
 3. Datainsamlingsbeskrivning (PDF-format, 273 kB)
 4. Fysisk säkerhet och tillträdeskontroll (PDF-format, 286 kB)
 5. Registerspecifik anpassning av kvalitetsregistersystem (PDF-format, 278 kB)
 6. Ändring av inmatningsapplikation för kvalitetsregistersystem (PDF-format, 263 kB)
 7. Kvalitetskontroll av data (PDF-format, 258 kB)
 8. Regler och styrning av behörigheter till databas (PDF-format, 114 kB)
 9. Regler och styrning av åtkomst till data (PDF-format, 602 kB)
 10. Regler och styrning för stark autentisering (PDF-format, 205 kB)
 11. Regler och styrning för uppföljning av åtkomst (PDF-format, 254 kB)
 12. Regler och styrning av rättelser/ändringar av data (PDF-format, 63 kB)
 13. Information till patienter om deltagande i kvalitetsregister (PDF-format, 318 kB)
 14. Utlämnande av personuppgifter och åtkomstuppgifter i ett kvalitetsregister till registrerad (PDF-format, 283 kB)
 15. Utlämnande av uppgifter i kvalitetsregister till annan än registrerad (PDF-format, 307 kB)
 16. Utplåning av personuppgifter ur kvalitetsregister (PDF-format, 139 kB)
 17. Bevarande/gallring av personuppgifter i kvalitetsregister (PDF-format, 501 kB)
 18. Säkerhetskopiering av data och filer (PDF-format, 327 kB)
 19. Framställning av rapporter (PDF-format, 247 kB)
 20. Bemötande av journalister (PDF-format, 265 kB)
Share
Publicerad: 18 december 2014
Senast uppdaterad: 12 april 2017