PATIENTENKÄTEN

Catquest 9-SF (Synhälsofrågor)
Under 2007 gjordes en revidering av frågeformuläret Synhälsofrågor (Catquest). Syftet var att bygga om instrumentet så att det fyllde alla moderna krav på ett validerat mätinstrument. Tekniken för att göra denna utveckling bygger dels på klassisk analysteori, dels på s.k. Rasch analys. Som expert på området engagerades professor Konrad Pesudovs, Flinders University, South Australia.

Catquest databas för åren 1995-2005 användes som underlag för analysen. Databasen innehåller i allt 21 364 patienter som besvarat frågeformuläret före och efter operation. Hälften av fallen (både pre- och postoperativa enkätsvar) valdes ut slumpmässigt för att konstruera om frågeformuläret och validiteten i det nya instrumentet testades på den andra hälften.

De ursprungliga 7 frågorna och de 2 allmänna frågorna om svårigheter att utföra dagliga aktiviteter och nöjdhet med synen utgjorde tillsammans ett mycket bra mätinstrument. Frågorna om aktivitetsnivå och kataraktsymptom korrumperade frågeformulärets funktion om de inkluderades. Resultatet blev således ett frågeformulär bestående av 9 olika frågor. Det nya frågeformuläret gavs namnet Catquest 9-SF.

Det nya frågeformuläret fungerade mycket väl då validiteten testades på den andra hälften av patienter. Rasch analysen visade att svarsalternativen (4 st) var väl åtskilda för samtliga frågor. Förmågan att särskilja respondenter var god. Alla frågor passade in i en övergripande konstruktion och ingen fråga skiljde ut sig som överflödig eller testande något annat. Frågornas svårighetsgrad var i mycket god överensstämmelse med patienternas förmåga. Rasch analysen medför också att de ursprungliga ordinala data som erhålls av rankingen av frågesvaren kan omvandlas till intervall data. Klassisk testanalys visade att Cronbach’s alpha var 0,91.

Valideringsfasen visade att den preoperativa Catquest-9SF poängen korrelerade väl med synen på bästa ögat före operation (r=0,432) och den postoperativa poängen korrelerade väl med synen på det opererade ögat (r=0,470). Medelpoängen preoperativt var-0,35±1,7″logits” och postoperativt -2,33±1,62″logits”. Denna 2″logits” förbättring är statistiskt signifikant. Förändringen i poäng efter en kataraktoperation motsvarar en effektstorlek på 1,17.

En detaljerad analys av databasen planeras för att se på utfallet för olika grupperingar av patienter. Under hela perioden kan konstatera att 10,1% av patienterna har försämrad självskattad synfunktion efter operationen. Under perioden 1995-2005 kunde man också se att de preoperativa besvären sakta minskat över åren.

Sex kliniker erbjöd sig att prova det nya förkortade frågeformuläret till patienter som opererades under mars 2008. Uppföljningsformuläret efter operation fylldes i 3 månader efter operation. Preliminära analyser visar att Catquest 9-SF fungerar lika bra som fristående frågeformulär som utvecklingsarbetet i den stora databasen antydde. Frågeformuläret erbjuds samtliga kliniker från 2009.

Hämta Catquest 9SF

Referenser, Catquest

1. Lundström M, Fregell G, Sjöblom A. Vision related daily life problems in patients waiting for a cataract extraction. Br J Ophthalmol. 1994;78:608-611.

2. Lundström M, Roos P, Jensen S, Fregell G. Catquest questionnaire for use in cataract surgery care: Description, validity and reliability. J Cataract Refract Surg 1997;23:1226-1236.

3. Lundström M, Stenevi U, Thorburn W, Roos P. Catquest questionnaire for use in cataract surgery care: Assessment of surgical outcomes. J Cataract Refract Surg 1998;24:968-974.

4. Lundström M, Stenevi U, Thorburn W. Outcome of cataract surgery considering the pre-operative situation. – A study of possible predictors of the functional outcome. Brit J Ophthalmol. 1999;83:1272-1276.

5. Lundström M, Brege KG, Florén I, Stenevi U, Thorburn W. Impaired visual function following cataract surgery. An analysis of poor outcomes as defined by the Catquest questionnaire. J Cataract Refractive Surg. 2000;26:101-108.

6. Lundström M, Stenevi U, Thorburn W. Cataract surgery in the very elderly.  J Cataract Refractive Surg. 2000;26:408-414.

7. Lundström M, Brege KG, Florén I, Stenevi U, Thorburn W. A strategy to reduce the number of patients reporting impaired visual function following cataract surgery. J Cataract & Refract Surg. 2002;28:971-976.

8. Lundström M, Stenevi U, Thorburn W. The Swedish National Cataract Register – A nine-year review. Acta Ophthalmol Scand. 2002;80:248-257.

9. Kobelt G, Lundström M, Stenevi U. Cost-effectiveness of cataract surgery: Method to assess cost-effectiveness using registry data. J Cataract & Refract Surg 2002; 28:1742-1749.

10. Lundström M, Brege KG, Florén I, Lundh B, Stenevi U, Thorburn W. Cataract surgery and quality of life in patients with age-related macular degeneration (AMD). Brit J Ophthalmol 2002;86:1330-1355.

11. Lundström M & Wendel E. Duration of self-assessed benefit of cataract extraction – a long-term study. Br J Ophthalmol 2005;89:1017-1020.

12. Lundström M, Albrecht S, Nilsson M, Åström B. Patients benefit from bilateral same-day cataract extraction – a randomised clinical study. J Cataract Refract Surg. 2006; 32:826-830.

Publicerad: 14 september 2015
Senast uppdaterad: 5 november 2015