Patientinformation

Grå Starr (katarakt)

Katarakt eller grå starr innebär en grumling av den egna linsen i ögat och tillhör det normala åldrandet. Alla får förr eller senare katarakt. En helt grumlad lins ger en grå pupill och då är ju diagnosen väldigt uppenbar. Detta tillstånd är dock numera ovanligt i Sverige då de flesta blir opererade innan. Linsen sitter precis bakom regnbågshinnan och pupillen i ögat. Detta innebär att vi hela tiden tittar genom vår lins, så en grumling av den blir som att se igenom ett smutsigt glas. Man beräknar att hälften av Sveriges befolkning kommer att opereras för  katarakt under sin livstid.

Vissa får katarakt tidigare i livet och det kan då vara ärftligt betingat eller att det finns andra  sjukdomar som diabetes eller andra ögonsjukdomar. Linsen är mycket ömtålig och man  kan  få en grumling av den även efter ett slag eller trauma.

En vanlig fråga som ögonläkare får, är om det finns något att göra för att undvika katarakt. Hitintills har man inte säkert kunna visa att det finns någon möjlighet till detta. Många förordar dock solglasögon när det är starkt solsken, samt att man vet med relativt stor sannolikhet att storrökare får katarakt tidigare.

Det vanligaste symptomet vid katarakt är synnedsättning, den kommer ofta smygande under flera år vilket gör att man ofta succesivt vänjer sig vid den. Först en synundersökning hos optikern kan visa att synen blivit betydligt sämre. Ett annat vanligt symptom är bländning. Ett vanligt tillfälle då detta blir uppenbart är vid mörkerkörning, då de mötande bilarnas strålkastare blir mycket obehagliga. Man kan också se dubbelt på ett öga av sin katarakt vilket givetvis kan vara störande. Behov av täta byten av glasögon kan också vara ett tecken på katarakt.

Den enda hittills kända behandlingen av katarakt är operation då man byter ut den grumlade linsen mot en klar konstgjord lins.

Operation av grå starr

Operation av katarakt  är den vanligaste operationen alla kategorier i Sverige, 2016 utfördes drygt 125 000 operationer.

Nästan alla operationer görs som polikliniska ingrepp, vilket innebär att patienten går hem efter ingreppet.  Många jämför ingreppet med ett tandläkarbesök. Ytterst få behöver sövas, lugnande mediciner har ofta en god effekt om man känner sig orolig inför ingreppet. För de allra flesta räcker det med lokalbedövning som inte gör ont.

Själva operationen är snabb tar runt 10-15 minuter. Ögat hålls öppet med en ögonlockshållare, mycket små snitt görs in i ögat. Kirurgen sprutar sen in en liten mängd lokalbedövning  i ögat. Sen görs ett hål i linskapseln och med hjälp av ultraljud töms innehållet i linskapseln där man sen för in den konstgjorda linsen. Detta innebär att den nya linsen hamnar på samma ställe i ögat som där den egna grumlade linsen satt. Då snitten är mycket små behöver man inte sy dem utan de blir självslutande. Sist ger man antibiotika in i ögat för att motverka infektion.

Direkt efter operationen ser man suddigt och med rött skimmer men detta blir snabbt bättre. Efter information går de flesta hem, det är bra om en anhörig eller medföljare är med.

Efter operationen kan man leva som normalt, bandage över ögat används nuförtiden endast i enstaka fall och man kan därför direkt börja se på ögat. Man behöver ta droppar för att motverka inflammation i ögat under några veckors tid.

Den konstgjorda linsen

De konstgjorda linserna som man använder i Sverige är oftast mjuka och vikbara, vilket innebär att de kan föras in i ögat genom små snitt (2-3 mm) och sen viks de ut inne i ögat till en storlek av 6 mm i diameter. Man gör mätningar innan operationen och kan då räkna ut vilken linsstyrka som passar ögat. Innan operationen diskuterar sen kirurgen och patienten vilken sorts syn som önskas efter operationen. Det vanligaste är att man får en lins som passar på långt håll vilket innebär att man behöver läsglasögon. Har man varit närsynt innan operationen väljer man ofta att fortsätta så, man kan då läsa utan glasögon men behöver glasögon för långt håll som TV och bilkörning. Nu finns det linser som gör att man kan se bra på både långt och nära håll utan glasögon, detta kan man diskutera med kirurgen innan operationen. Det finns även linser som tar bort stor astigmatism (sned brytning i hornhinnan) men även detta måste diskuteras innan operationen med kirurgen.

Komplikationer under och efter operationen

De allra flesta blir nöjda med sin operation och får bättre syn och mindre besvär.  De som har andra ögonsjukdomar som åldersförändringar i gula fläcken eller grön starr får inte alltid samma förbättring.

Vanligaste komplikationen under operationen är att det blir ett oavsiktligt hål i den bakre  linskapseln, detta händer i några procent av alla som blir opererade. Ibland kan det då behövas ytterligare en operation, men slutresultatet blir i de allra flesta fallen bra.

Blödningar inne i ögat under operationen var tidigare en hotfull komplikation. Vid dagens operationer med de små snitten har detta blivit en mycket ovanlig komplikation. Nuförtiden behöver man oftast inte sluta med blodförtunnande mediciner inför en helt vanlig kataraktoperation.

Efter operationen kan ögontrycket vara högt några dygn men detta kan ofta lätt kureras. Om man drabbas av detta gör det ont, man ser suddigt och ögat är rött och man ska då ta kontakt med sin ögonläkare.

Hornhinnan kan vara grumlig ett tag efter operationen och man ser då suddigt. I de flesta fallen klarnar hornhinnan och synen blir succesivt bättre.

Infektion i ögat (endoftalmit) är en fruktad komplikation. I Sverige får nästan alla antibiotika insprutat i ögat vid opeartionens slut för att motverka denna komplikation. Förekomsten av endoftalmit i Sverige är 0.02% de senaste åren, vilket tillhör bland de lägsta i hela världen. Det är viktigt att man kommer snabbt till behandling om man insjuknar i endoftalmit och man bör därför omedelbart ta kontakt med ögonkliniken om ögat blir rött och svullet, synen försämras och man har ont. Nu rekommenderas snabbt omhändertagande, inom några timmar,  med provtagning samt injektion av antibiotika in i ögat.

Ibland kan man få en svullnad av gula fläcken efter operationen. Man ser suddigt och det brukar komma först flera vecker efter operationen. Denna komplikation är i de flesta fall godartad och går över och ibland får man ögondroppar. Synen brukar bli god efter några månader.

Nationella Kataraktregistret                  

Det nationella kataraktregistret började sin verksamhet 1992 och sen dess har 95% av alla kataraktoperationer rapporterats in till registret. Registret har sin fysiska placering på Blekingesjukhuset i Karlskrona. En grupp av ögonläkare alla med lång erfarenhet inom ögonområdet träffas flera gånger under året för att styra registret.

Det är den opererande enheten som rapporterar in sina fall, ofta efter varje operation. Datainspektionen har gett sitt godkännande till registret.

Registret består av Basregistret, där data före  och under operationen registreras som ålder, kön, väntetider samt andra sjukdomar i ögat. Vidare rapporteras vilken typ av operation samt vilken konstgjord lins som använts samt om det varit komplicerande faktorer under operationen. Denna registrering görs på alla operationer under året på 98 % av alla som opereras för grå starr i Sverige.

Under mars månad tittar man även på utfallet av operationen samt vilken nytta patienten själv upplever. I denna registrering deltager majoriteten av fallen som operars under mars månad i Sverige.

Ytterligare en del av registret finns, Endoftalmitregistret. Hit registreras alla infektioner som uppkommer i ögat efter en grå starroperation.  Frekvensen är mycket låg i Sverige och under 2008-2011 rapporterades bara knappt 20 fall per år. Registret har med största sannolikhet spelat en central roll för det låga antalet.

Årsrapporterna baserade på data från Nationella Kataraktregistret ligger som en länk på hemsidan.

Publicerad: 14 september 2015
Senast uppdaterad: 11 oktober 2017