Om Nationella Kataraktregistret

Historik
Det Nationella Kataraktregistret började sin verksamhet den 1 januari 1992. Registret har sin fysiska placering på Blekingesjukhuset i Karlskrona. Kataraktregistret tillkom i första hand för att följa effekterna av den tidigare vårdgarantin. I registret ingick väntetider, prioritetsgrupper, data av demografisk natur vad gäller gråstarrsoperationer samt viss resultatredovisning.

Typ av registrering
Registret består av ett basregister som registrerar demografi, väntetider och synskärpa vid tiden för operation. Sedan 1994 har ett utfallsregister tillkommit, som registrerar operationsutfall vad gäller synskärpa, avvikelse från planerad refraktion och inducerad astigmatism. Sedan 1995 sker en registrering av patientnytta och därigenom indirekt indikationer för operation. Från och med 1998 registreras även varje fall av endoftalmit (infektion inuti ögongloben) som uppkommit i anslutning till en kataraktoperation.

Volymer
Kataraktoperationer är det vanligaste kirurgiska ingreppet i Sverige i dag. Av tillgänglig statistik från Sveriges Ögonläkarförening framgår att det utfördes 133 019 kataraktoperationer under 2017, fördelat på 76 213 (57,3 %) i privat regi och 56 806 (42,7%) i offentlig regi.
I Nationella Kataraktregistret finns 124 767 operationer registrerade (93,8 % av totala antalet) fördelade på 70 952 (93,1 %) i privat regi och 53 815 (94,7 %) i offentlig regi.
Sammanfattningsvis kan konstatera att anslutningen till registret varit mycket god under 2016.
Medelåldern bland samtliga opererade var 74,1 år och 58,5 % var kvinnor. Ingen bias av betydelse har identifierats. Fullständigheten i rapporteringen kontrolleras genom jämförelse med en registrering i Sveriges Ögonläkarförenings regi.

Publicerad: 14 september 2015
Senast uppdaterad: 26 september 2018