Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
21 april 2016

Patientföreträdarutbildning, del 1

 

Den 11–12 april gick första delen av årets tvådelade patientföreträdarutbildning av stapeln i Göteborg och Svenska Mässan. Utbildningen arrangerades av alla registercentra i samverkan med patientföreträdare.
Under de två utbildningsdagarna blandades presentationer och föreläsningar med diskussioner, erfarenhetsutbyten och eftertanke.

Introduktionen startade klockan 13 på måndagen och fokuserade först och främst på att utbildningens cirka 40 deltagare fick presentera sig själva och var de kom ifrån lite kort. Viss nervositet fanns i luften, men detta övergick snart till lättsammare stämning.
Den övervägande inställningen i rummet tycktes vara stor nyfikenhet och vilja att lära sig mer.

Susanne Albrecht från RC Syd (Registercentrum Syd) och Peter Kammerlind från RCSO (Registercentrum Sydost) började efter presentationerna att grundligt gå igenom vad kvalitetsregister är, vilka olika typer och områden det finns och vad de är till för.
Detta följdes av historik, statistik över hur många register det finns i nuläget, ekonomi och dylikt.

Susanne Albrecht informerar:
Susanne Albrecht: ”Kvalitetsregister räddar liv och förbättrar livskvalitet.”

 

Ekonomi- och framtidsfrågor var av intresse för många, inte minst med tanke på den osäkerhet som rått över vad som händer efter den nationella satsning på register som skett de senaste åren som nu lider mot sitt slut.
Susanne berättade att de ökade medel som satsningen inneburit har lett till höga förväntningar. Mycket av det som förväntats har också infriats, men det finns mer att göra. Ett av de områden som kan förbättras är gällande patientmedverkan, att få patienterna att känna sig delaktiga. Slutmålet är en bättre och mer jämlik vård.
Sammanfattningsvis konstaterades att det enligt de senaste rönen verkar bli en liten minskning av anslag till skillnad från den större minskning som befarades från början.

Efter genomgången tog patientföreträdaren Anita Asplund från BPSD-registret (Beteendemässiga Psykiska Symptom vid Demens) över. Hon följdes sedan av Eva Helmersson, patientföreträdare från Neuroregistret. Dessa båda pratade på temat Hur ser jag på min roll som patientföreträdare?
Anita beskrev rollen hon har i styrgruppen och tryckte på att hon verkligen hoppas på att patientföreträdarna i framtiden blir fler, en stark grupp att räkna med. Under tiden som medverkande i styrgruppen tyckte hon absolut att hon kunnat se positiva förändringar och känt sig välkommen. Anita sammanfattade sitt budskap till nya patientföreträdare med orden: ”Bli goda ambassadörer, knyt kontakter och bilda nätverk.”
Eva markerade direkt relevansen av patientföreträdarrollen genom att säga: ”Ingen kan bättre företräda patienter än en patient eller anhörig.” och fortsatte sedan ”Det man inte får glömma när man är patientföreträdare är att man är just patientföreträdare, vi är inte där som patienter, vi företräder en hel patientgrupp. Jag kan inte bara tänka på mig och vad jag slåss för personligen. Det är det jag kan säga till er att tänka på, och i övrigt är det här jättekul!”

Anita Asplund och Eva Helmersson.
Anita Asplund och Eva Helmersson.

 

Efter en liten paus berättade i tur och ordning registermedarbetare från BPSD-registret, Barnreumaregistret, SWEDEHEART (Nationellt register för hjärtintensivvård, kranskärlsröntgen, percutan kornarintervention, hjärtkirurgi och sekundärprevention) och RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktsregister) om sina respektive register, de metoder de använt eller ska implementera och de positiva effekter som registerarbetet har gett.
Bo Magnusson från Barnreumaregistret menade att man som vårdpersonal måste våga vara självkritisk och inse att man inte alltid vet bäst: ”Ens cirklar blir rubbade hela tiden, både på individnivå och registernivå.” Han menade vidare att han sett ett ökat intresse från patienterna på att få se all sin data, inte bara det som läkaren tror att patienten vill se.
Peter Kammerlind, som representerade RiksSvikt, lyfte i hög grad frågan om åsikter utifrån, att anhöriga borde kopplas in än mer än vad som är fallet idag, samt att patientföreträdarna spelar en allt större roll: ”De erfarenheter som delats av representanterna har utvecklat vården på ett positivt sätt/…/Det är inte så lätt att hitta patientföreträdare som vill vara med, men efter ett halvår hade vi lyckats sprida glädje, engagemang och förståelse för att det här var viktigt och alla styrgrupper hade hittat någon representant.”

Framåt halv fem gick dag ett in i sina sista faser då först Åsa Hörnlund från RC Norr (Registercentrum Norr) pratade om patientperspektiv och personcentrerad vård och därpå tog Cristin Lind från QRC Stockholm (Registercentrum Stockholm) över med ämnen som framtidens patientsamverkan.
Åsa förtydligade patientföreträdarrollen och pekade på att man måste våga tillåtas att delta aktivt, få fram att man faktiskt har samma syfte och mål som övriga i styrgruppen med det tillägget att man kan tillföra patientperspektivet.
Under Åsas genomgång uttryckte en registerhållare bland åhörarna att den först varit tveksam till medverkan av patientföreträdare, men att den inställningen redan efter första gången som företrädaren varit med hade bytts ut till något positivt: ”Det blir en annan jargong, ett annat samtal i styrgruppen när en patientföreträdare är med!”

Efter de två sista föreläsningarna var det dags för lite kvällsmingel under avslappnade former.

Fokuserade åhörare.
Fokuserade åhörare.

 

Dag två i utbildningen handlade inledningsvis bland annat om reflektion gällande föregående dag, kort information från kansliet för Nationella Kvalitetsregister samt föreläsningen Vad är min roll som patientföreträdare? av patientföreträdare Pelle Johansson från styrgruppen i SWEDEHEART.

Pelle Johansson: ”Om jag kan vara med och bidra till att situationen förbättras för de med hjärtproblem, ja men då känns det ju ganska bra!"
Pelle Johansson: ”Om jag kan vara med och bidra till att situationen förbättras för de med hjärtproblem, ja men då känns det ju ganska bra!”

 

Från lunchtid och framåt besökte utbildningens deltagare olika seminarier under Nationella Kvalitetsregisterdagen som i år också den hölls på Svenska Mässan. När dagen började gå mot sitt slut skedde en sista återsamling med diskussion om dagen.

Tankarna under morgonens reflektion och eftermiddagens återsamling var många. Bland annat nämndes att även om det gärna skulle kunna ges än mer klarhet gällande rollen som patientföreträdare så hade man nu fått en hel del konkretiserat. Andra röster menade att det var positivt med det erfarenhetsutbyte som nu skett mellan registren, att det varit intressant att se hur olika register arbetar och att registerarbetet är större än vad många trott.
Följande citat från reflektionen får avsluta första delen av årets patientföreträdarutbildning:
”Vi som patientföreningar kommer fylla en väldigt stor funktion som påtryckare, ser man väldigt olika resultat från föreningarna så vill man ju vara där och kunna påverka.”

Andra och avslutande delen av årets patientföreträdarutbildning kommer att hållas den 25 maj hos QRC i Stockholm. Mer information om detta kommer senare.

Share