Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
2 maj 2019

Månadens register: SweTrau (Svenska Traumaregistret)

 

Maj månads register i artikelserien Månadens register, där vi varje månad lyfter fram ett av de till RC Syd knutna registren lite extra, är SweTrau (Svenska Traumaregistret).

Intervjuad för artikeln från registret är Lars Lundberg, registerhållare. Nedan ger han med sina svar en inblick i registrets historia och nuvarande status.

Berätta lite om registrets bakgrund!
SweTrau fokuserar på allvarligt skadade patienter; multitrauma orsakade av trafikolyckor, fall eller annat yttre våld. Omhändertagande av dessa svårt skadade patienter kräver stora medicinska, tekniska, personella och ekonomiska resurser. Därför behöver vården också följas upp och utvärderas. Forskning inom området är inte helt enkel, då antalet patienter per sjukvårdsenhet är relativt få och de dessutom utgör en heterogen grupp. Ett väl fungerande kvalitetsregister ökar dock förutsättningarna för bra forskning.

– I SweTrau registreras sedan 2011 patientuppgifter från skadetillfället, under hela vårdförloppet samt uppföljning upp till ett år efter skadan. Det är detta som gör SweTrau unikt. Hela vårdförloppet följs med data från den prehospitala vården, på sjukhus samt uppföljning efter utskrivning från sjukhus.

– Jag har fått förtroendet att vara registerhållare för SweTrau sedan augusti 2018. Det är med stor ödmjukhet jag tar mig an denna uppgift som är rätt komplex till sin natur. Men eftersom jag också har många års erfarenhet av forskning och utbildning inom området prehospital akutsjukvård så tror jag också att det finns goda förutsättningar.

Vilken sammansättning har registrets styrgrupp?
– Vi har målsättningen att ha en så bred sammansättning som möjligt i styrgruppen. I nuläget är vi sex läkare och tre sjuksköterskor, varav flertalet har mångårig erfarenhet av såväl traumasjukvård som register. Styrgruppsmedlemmarna är tillsatta på mandat från sin yrkesförening eller motsvarande. Könsfördelningen är jämn, fem män och fyra kvinnor.

Hur har senaste året sett ut för er del?
– I och med övergången till ny databasplattform (Pharos) under vintern 2017 infördes ett flertal nya funktioner. Dessa ger ökade samt förbättrade möjligheter att skapa dynamiska utdata för respektive användare. Utvecklingen och implementeringen av detta kommer att fortsätta under kommande år.

– Uppdatering av variabelnamn i databasen gjordes under 2018 för att få en bättre samsyn med andra register på samma plattform. Variabeldokumenten uppdaterades också i samband med förändringen. På SweTraus startsida i registerplattformen infördes under 2018 en dashboard med sju olika diagram som uppdateras allteftersom registreringar görs i systemet. I diagrammen jämförs även klinikens siffror med klinker av jämförbar storlek.

– På plattformen finns utöver exportmöjlighet till Excel även möjligheten att titta på sina data i en QlikView-modul. I denna modul jämförs respektive kliniks data med kliniker av jämförbar storlek och mot landet som helhet. Det finns flertalet standardrapporter uppbyggda samt möjlighet att bygga sin egen rapport. Under 2018 har transparensen utökats ytterligare genom att QlikView har öppnats upp så att alla enheter kan se allas data.

Hur ser du på framtiden för registret? Vad är på gång?
– Under 2019 ska registret uppdateras med funktioner som önskas av användarna för att underlätta inmatningen av data. Vi kommer också att satsa på att få igång ett regionalt samarbete med de olika sjukvårdsregionerna, dels för att öka täckningsgraden och dels för att öka användningen av data. Ett sätt att göra detta är att till de regionala traumagrupperna skicka ut rapporter om hur det ser ut med registreringen i deras respektive region och genom att vara en kunskapsbank när det gäller användandet av data. Målsättningen är också att genom föreläsningar och representation göra SweTrau mer synligt i olika sammanhang där traumavården diskuteras.

– Arbetet med ett valideringsverktyg för att minska missing values och för att hitta ovanliga kombinationer av data kommer också att fortsätta. Detta verktyg kommer att skapa en fellista som användare på respektive sjukhus kommer att kunna använda sig av för att korrigera eller godkänna registrerade data. Arbete med validering av registerdata mot källdata planeras under kommande år.

Vad är du mest stolt över gällande registret?
– Jag är stolt över den oerhörda kompetens som finns inom alla delar av vår verksamhet. På våra användarmöten och i samband med traumamöten runt om i landet har jag träffat så många engagerade och kompetenta användare. Utan alla dessa personer, som på ett professionellt sätt registrerar data, vore vårt traumaregister inte mycket värt! Sedan har jag förmånen att ha en synnerligen erfaren och engagerad styrgrupp som stöd i det fortsatta arbetet med utvecklingen av SweTrau.

Lars Lundberg i profilbild iförd vi skjorta och glasögon. I bakgrunden syns Eiffeltornet.
Lars Lundberg

Vi tackar Lars för svaren och ser fram emot att så småningom få höra mer om bland annat arbetet med det regionala samarbetet!

SweTraus hemsida

http://rcsyd.se/swetrau

Klicka här för att komma till intervjun med föregående månads register, HAKIR (Handkirurgiskt kvalitetsregister).

Share