Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
10 juni 2022

Artikeltips 28 maj till 10 juni

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till Registercentrum Syds register, kansliet för nationella kvalitetsregister, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna. Artikeltipsen tar sedan ett litet sommaruppehåll och kommer åter i slutet av juli.

 

Forskning på HAKIR (Handkirurgiskt kvalitetsregister)-data

https://hakir.se/forskning-pa-hakirdata
”Vi kan här presentera fem nya publicerade artiklar /…/ ’Ulnar nerve dislocation in ulnar nerve entrapment at the elbow. Influence on surgical outcome’ /…/ ’Cold sensitivity, functional disability and predicting factors after a repaired digital nerve injury’ /…/ ’Trapeziectomy with or without a tendon-based adjunct: aregistry-based study of 650 thumbs’ /…/ ’Preoperative electrophysiology in patients with ulnar nerve entrapment at the elbow – prediction of surgical outcome and influence of age, sex and diabetes’ /…/ ’Risk factors for reoperation after flexor tendon repair: a registry study’.”
(2022-05-30)

Data från fler kvalitetsregister kan användas av kommunerna

https://www.kvalitetsregister.se/kvalitetsregister/omnationellakvalitetsregister/nyheter/nyheterkvalitetsregister/datafranflerkvalitetsregisterkananvandasavkommunerna.64194.html
”En rapport om nationella kvalitetsregister som en möjlig kunskapskälla för socialtjänsten har tagits fram. Arbetet har gjorts inom ramen för SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioners) arbete med att ge socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården stöd för ett mer kunskapsbaserat arbetssätt.”
(2022-05-31)

Uppdrag att genomföra en förstudie om digital nationell infrastruktur för nationella kvalitetsregister – Delredovisning

https://www.ehalsomyndigheten.se/globalassets/ehm/3_om-oss/rapporter/delrapport-forstudie-om-digital-nationell-infrastruktur-for-nationella-kvalitetsregister-s2021-06170.pdf
E-hälsomyndigheten har lämnat sin delredovisning av regeringsuppdraget ”att genomföra en förstudie om digital nationell infrastruktur för nationella kvalitetsregister”. I delredovisningen beskrivs huvudsakligen resultatet av studiens första del, som har fokus på olika intressenters behov och användning av nationella kvalitetsregister, samt inriktningen på det fortsatta arbetet.
(2022-06-01)

Ny artikel baserad på data från LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret publicerad

https://lkg-registret.se/blog/nyheter/ny-artikel-baserad-pa-data-fran-lkg-registret-publicerad
”Den 23 maj publicerades en artikel om kirurgidata upp till fem års ålder och tal vid fem års ålder i BMC Pediatrics. Artikeln är baserad på data från LKG-registret. /…/ Av artikeln framgår att barnen i ett av de undersökta LKG-centrumen genomgått fler gomkirurgier och i högre ålder jämfört med övriga centrum. Vid samma centrum har också en mycket lägre andel barn rätt uttal för sin ålder, frånvaro av talavvikelser bakom velofarynx och tillräcklig gomfunktion vid fem års ålder jämfört med övriga centrum. /…/ Resultaten från studien indikerar att det inte har någon betydelse för talet vid fem års ålder om gomspalten sluts i ett eller två steg, men risken för ett sämre tal ökar om gomspalten sluts efter 25 månaders ålder.”
(2022-06-01)

Riskkalkylator kan värdera risk inför höftprotesoperation

https://registercentrum.se/nyheter/riskkalkylator-kan-vaerdera-risk-infoer-hoeftprotesoperation
”Forskare har tagit fram en riskkalkylator som beräknar risken för enskilda patienter att drabbas av protesinfektion efter höftprotesoperation. Kalkylatorn är baserad på data i Svenska Ledprotesregistret och andra register. Den är tänkt att i framtiden användas i samtal mellan läkare och patient inför beslut om operation.”
(2022-06-01)

Fler fall av penil intraepitelial neoplasi de senaste tjugo åren

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/nya-ron/2022/06/fler-fall-av-penil-intraepitelial-neoplasi-de-senaste-tjugo-aren
”Peniscancer och dess förstadium, penil intraepitelial neoplasi, har en incidens på 2,1/100 000 män och år i Sverige. Data gällande riskfaktorer, incidens och behandling av penil intraepitelial neo­plasi är bristfälliga. /…/ Incidensen studerades över en 20-årsperiod med data ur det svenska kvalitetsregistret för peniscancer och visade en ökad standardiserad incidens på 2,4 2019 jämfört med år 2000. /…/ Data över en 20-årsperiod visade på en ökande incidens av penil intraepitelial neoplasi och att behandlingsstrategierna har förändrats till förmån för kirurgi och topikal krämbehandling.”
(2022-06-01)

Socialstyrelsen vill se bättre rehabilitering för cancerpatienter

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2022/06/socialstyrelsen-vill-se-battre-rehabilitering-for-cancerpatienter
”Det finns stora skillnader såväl mellan som inom regioner när det gäller möjligheten till rehabilitering för cancerpatienter, enligt Socialstyrelsen. I en ny rapport efterlyser myndigheten bland annat tydligare ansvarsfördelning och bättre kommunikation vid övergång mellan olika vårdgivare. /…/ Under en publik hearing i Socialutskottet på torsdagen – med fokus på svensk och europeisk cancerstrategi – kommenterade Hans Hägglund, nationell cancersamordnare och RCC (Regionala cancercentrum)-ordförande, frågan om rehabilitering. Han påpekade att SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och RCC i samverkan har gjort en hel del på det här området, inte minst genom att ta fram vårdprogram och variabler i kvalitetsregister. Hans erfarenhet är dock att just rehabilitering riskerar att bli det första man drar in på när det är dags för budgetnedskärning inom cancervården.”
(2022-06-02)

”Effektiv behandling måste sättas in så snabbt det går”

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/effektiv-behandling-maste-sattas-in-sa-snabbt-det-gar
”Artros är en mycket vanlig ledsjukdom. Man räknar med att ungefär var fjärde svensk över 45 år har artros, men även yngre personer kan drabbas. För att vården ska kunna behandla denna stora patientgrupp enhetligt och evidensbaserat införde Socialstyrelsen nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012. Där ingår riktlinjer för behandling av artros. /…/ Nu visar en studie baserad på data från det nationella kvalitetsregistret BOA, Bättre omhändertagande av patienter med artros, att förskrivningen av smärtstillande läkemedel till patienter med artros bara har minskat måttligt sedan de nationella riktlinjerna infördes 2012. /…/ Att många patienter får starka läkemedel utskrivna innan de erbjuds grundbehandling i form av patientutbildning och fysisk träning är nedslående, eftersom en fördröjning kan medföra att en förbättring av patientens fysiska förmåga och välmående skjuts framåt i tiden. /…/ Vården behöver nu bli ännu bättre på att behandla personer med artros enligt de nationella riktlinjer och vårdförlopp som finns, och att följa upp och utvärdera den behandling som ges.”
(2022-06-02)

Projekt för att förbättra kvaliteten inom kognition (CPUP/Uppföljningsprogram för Cerebral Pares)

https://cpup.se/projekt-for-att-forbattra-kvaliteten-inom-kognition
”Med start under hösten 2022 kommer vi genomföra ett kvalitetsförbättringsprojekt för psykologer som arbetar inom habilitering.
Målet är att stärka och öka kunskapen i användningen av CPCog (ett protokoll för översyn av den kognitiva förmågan hos barn med cerebral pares, reds. anm) och att få fler barn att genomgå en kognitiv utredning.”
(2022-06-03)

Ärftlig transtyretinamyloidos – från lindring till potentiell bot

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2022/06/arftlig-transtyretinamyloidos-fran-lindring-till-potentiell-bot
”Ärftlig transtyretinamyloidos är en sällsynt men livshotande sjukdom med klusterområden, bland annat i norra Sverige. /…/ Utredning, behandling och uppföljning av ärftlig transtyretinamyloidos kräver ett multidisciplinärt omhändertagande. /…/ Utvecklingen av nya läkemedel har varit snabb och framgångsrik, men medför etiska och hälsoekonomiska utmaningar. /…/ Utvärdering av effekten av sjukdomsmodifierande läkemedel görs enligt NT (nya terapier)-rådets rekommendationer i samband med klinisk uppföljning. Ett nationellt kvalitetsregister (Svenska transtyretinamyloidosregistret, SveATTR) har upprättats för att underlätta klinisk uppföljning och forskning kring ATTR-amyloidos, och nyupptäckta fall bör rapporteras till registret.”
(2022-06-03)

19 miljoner till forskning om arbetsmiljö och hälsa

https://fou.afaforsakring.se/sv/news/19-miljoner-till-forskning-om-arbetsmiljo-och-halsa
”Illegitima arbetsuppgifters hälsopåverkan, stress- och sömnskola via internet och en metod för att mäta hudexponering för hälsofarliga ämnen. Det är ämnena för tre av de fem forskningsprojekt som beviljats sammanlagt 18 558 000 kronor av Afa Försäkring i 2022 års första anslagsomgång. /…/ Constanze Leineweber, vid Stockholms universitet, tilldelas 4 000 000 kronor för att undersöka förekomsten av illegitima arbetsuppgifter och deras hälsopåverkan i kontaktyrken och andra yrken. Data om hälsoförhållanden på arbetsmarknaden över tid hämtas från SLOSH, The Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health, och kombineras med registerdata. /…/ Anna Grimby Ekman, vid Göteborgs universitet, tilldelas 4 639 000 kronor för att utveckla algoritmer utifrån data på cirka 40 000 patienter i Nationellt kvalitetsregister över smärtrehabilitering, NRS. Därefter ska ett beslutsstöd baserat på algoritmerna utvecklas för beräkning av effekterna vid multimodal behandling av långvarig smärta. I projektet ingår att införa beslutsstödet i behandlingen på klinik.”
(2022-06-03)

Nordisk konferens om biobanker 2022

https://www.registerforskning.se/sv/nordisk-konferens-om-biobanker-2022
”Den första nordiska konferensen om biobanker äger rum den 6-8 september 2022 i Göteborg. Temat är Aktuella trender och utmaningar i de nordiska länderna. Deltagare i konferensen får möjlighet att nätverka med representanter från forskning, vård och industri samt ta del av senaste nytt om biobanker.”
(2022-06-07)

Spännande studier ligger i pipeline

https://demenscentrum.se/forskning/predem-en-innovationsmiljo/intervjuer-artiklar/spannande-studier-ligger-i-pipeline
”Hösten 2021 gav statliga Vinnova klartecken till finansieringen av elva innovationsmiljöer. En av dem var PREDEM som arbetar med att utveckla diagnostik, precisionsmedicin och beslutsstöd. Målet är att förebygga demensutveckling hos personer med begynnande kognitiv svikt. Arbetet koordineras från Karolinska Institutet av initiativtagaren Linus Jönsson, docent i hälsoekonomi. /…/ Används kvalitetsregistret SveDem (Svenska Demensregistret) inom PREDEM? Linus Jönsson: Absolut. SveDem är ju världens största databas om demenssjukdomar och används både i arbetspaket tre och fyra. Det senare handlar om kostnadseffektivitet och betalningsmodeller för att kunna utvärdera diagnostik och läkemedelsbehandlingar. SveDem sjösätter en ny läkemedelsmodul senare i år. Den blir ett viktigt redskap som, när det första sjukdomsmodifierande läkemedlet förhoppningsvis kommer, kan ge information om läkemedlets effekter, kostnadseffektivitet etcetera.”
(2022-06-07)

Ny generaldirektör för E-hälsomyndigheten

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/06/ny-generaldirektor-for-e-halsomyndigheten
”Regeringen har utsett Gunilla Nordlöf till ny generaldirektör och chef för E-hälsomyndigheten. Hon tillträder sin tjänst den 1 juli 2022. /…/ Myndigheten har flera pågående uppdrag såsom till exempel att göra en förstudie om digital nationell infrastruktur för nationella kvalitetsregister och att genomföra en förstudie om hur ett nationellt vårdsöksystem kan utvecklas.”
(2022-06-07)

Nya plattformar utvärderar användningen av AI-teknik i vården

https://medtech4health.se/nya-plattformar-utvarderar-anvandningen-av-ai-teknik-i-varden
”Nu ska artificiell intelligens, AI, ta steget in i vården. Redan till hösten kan AI introduceras vid mammografiscreening vid utvalda sjukhus. Användningen underlättas av nya nationella plattformar för att utvärdera dagens AI-lösningar. /…/ I dag finns närmare 200 olika AI-lösningar inom medicinsk bildanalys som står redo att användas. Problemet är att det hittills har saknats en oberoende jämförelse mellan hur väl de verkligen fungerar. Utvecklingen av en nationell valideringsplattform för AI inom mammografiscreening, VAI-B, blir ett första steg till en lösning. /…/ Idag drivs VAI-B som ett forskningsprojekt men väl i skarp drift kan den komma att få samma roll som dagens kvalitetsregister. Ännu återstår dock att lösa hur användningen av hälsodata ska kunna ske på ett etiskt och juridiskt korrekt sätt.”
(2022-06-08)

Danderyds sjukhus får två miljöpriser av Region Stockholm

https://www.ds.se/jobba-hos-oss/mot-oss/tva-miljopriser-till-danderyds-sjukhus
”I år kammade Danderyds sjukhus hem två miljöpriser från Region Stockholm. Årets vinnare är Johanna Albert, överläkare och docent på IVA (intensivvårdsavdelningen)- och anestesienheten, och Annika Lundgren Cronsioe, överläkare på kvinnokliniken. Tillsammans har de hittat smarta miljölösningar där ett exempel minskar koldioxidutsläppen med 80 procent och ett annat spar 587 kilo koldioxid. /…/ Ett /…/ exempel är att vi jobbar för att förflytta mindre operationer, som inte behöver äga rum i en operationssal, till mottagningarna. Där krävs det betydligt mindre material än i en operationssal och därmed blir det betydligt mindre avfall. Vi har genom våra kvalitetsregister bra koll på vilka ingrepp som går att flytta och som inte kräver operationsavdelningens stora resurser utan att försämra kvalitén, avslutar Annika Lundgren Cronsioe.”
(2022-06-08)

Sju nya vårdförlopp godkända

https://www.kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/nyheter/nyheter/sjunyavardforloppgodkanda.64393.html
”Sju personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp har blivit godkända i styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Det innebär att regionerna kan påbörja planering för införande i vården. Totalt har nu 19 personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp blivit godkända.”
(2022-06-08)

Ifrågasatt metod drog in skattemiljoner till vårdföretaget Mendly – stoppas efter kritik från Region Sörmland

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/ifragasatt-metod-drog-in-skattemiljoner-till-vardforetag-stoppas-efter-kritik
”Den digitala vårdgivaren Mendly har granskats av Region Sörmland och nu kommer skarp kritik mot den chatterapi som företaget bedrivit. Nu ska Mendly byta metod för att ha kvar sitt avtal. /…/ Under våren har Region Sörmlands experter granskat terapin och de konstaterar att det bara är sju procent av 962 patienter som blivit hjälpta. Enligt kvalitetsregister för internetbaserad vård brukar den siffran ligga på 47,7 procent. Dessutom var det alldeles för många ospecificerade diagnoser.”
(2022-06-09)

Ny Biobankslag ska minska onödig administration

https://www.registerforskning.se/sv/ny-biobankslag-ska-minska-onodig-administration
”Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag om att den nuvarande biobankslagen från 2003 ska ersättas av ny lagstiftning. I propositionen föreslås en ny biobankslag som ska minska vårdens och forskningens administration och kostnader men utan att skyddet för provgivaren minskar. Den nya lagen ska reglera hur prover som tas för vissa ändamål ska få samlas in och bevaras och användas.”
(2022-06-10)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share