Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
5 mars 2021

Artikeltips 18 februari till 4 mars

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

Magsyrahämmare ökade risken för astma hos barn

https://www.lakemedelsvarlden.se/protonpumpshammare-okade-risk-for-astma-hos-barn
”Det finns ett samband mellan ökad risk för astma hos barn och behandling med sp kallade protonpumpshämmare, som omeprazol och esomeprazol. Det visar en ny svensk registerstudie som har publicerats i Jama pediatrics. – Våra data talar för att det nog inte är riskfritt att behandla barn med dessa läkemedel, säger docent Björn Pasternak vid institutionen för medicin, Karolinska institutet, Solna.”
(2021-02-18)

Nytt förslag förenklar kliniska studier

https://www.vr.se/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/2021-02-18-nytt-forslag-forenklar-kliniska-studier.html
”När en klinisk studie planeras görs ofta en så kallad antalsberäkning. /…/ För att kunna göra en antalsberäkning behöver vårdgivaren behandla personuppgifter som finns i patientjournaler eller kvalitetsregister. – Vi har länge lyft fram att det finns problem med den nuvarande ordningen då det är oklart om det finns rättsligt stöd för denna personuppgiftsbehandling. Detta försvårar möjligheterna att genomföra kliniska studier i Sverige, säger Anna Hörnlund, Vetenskapsrådets chefsjurist. Vetenskapsrådet ser därför mycket positivt på utredningens förslag om att patientdatalagen ska fastställa att personuppgifter får behandlas för att utföra antalsberäkning.”
(2021-02-19)

USB-sticka med patientuppgifter hamnade i tvättkorg

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/02/usb-sticka-med-patientuppgifter-hamnade-i-tvattpasen
”En forskare hade fått tillstånd att ta information från ett kvalitetsregister med personuppgifter till patienter inom hjärtsjukvården. Uppgifterna sparades ner på ett USB-minne som inte var krypterat och som sedan lämnades över till en medarbetare som skulle jobba vidare med materialet. Medarbetaren stoppade USB-minnet i fickan och glömde att plocka upp det när arbetskläderna kastades i en tvättpåse vid dagens slut. Nu går sjukhuset igenom rutiner och riktlinjer och påminner medarbetarna om vad som gäller. /…/ Händelsen har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten, tidigare Datainspektionen. Den utreds också internt, bland annat för att fastställa vilka konsekvenser händelsen ska få för den medarbetare som slarvade bort USB-minnet.”
(2021-02-19)

Riksrevisionens rapport om granskning av statens styrning av äldreomsorgen

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2021/02/skr.-20202189
”Regeringen redovisar hur den bedömer de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen redovisat i rapporten Äldresatsningen – effektiviteten i statens satsning på kvalitetsregister i äldreomsorgen.”
(2021-02-19)

Möt språkstilisten Ola Bratt – ny professor i klinisk cancerepidemiologi

https://akademiliv.se/2021/02/71854
”Förändringar sker snabbt och en läkares vardag ser annorlunda ut idag än för bara några år sedan. Ola Bratt, fortfarande verksam läkare, lyfter vikten av den kliniska förankringen i det nya jobbet som professor. Bara en sådan sak som journalsystemen, som idag upptar rätt mycket tid och behöver skötas korrekt. Sedan finns diagnos- och registerhantering, samt olika behandlingar och medicinsk teknik som tillkommer och utvecklas. /…/ Ola Bratt /…/ är sedan 2004 medlem i styrgruppen för det nationella prostatacancerregistret (NPCR). /…/ – Regionala kvalitetsregister för organiserad prostatacancertestning har hittills enbart startat i Skåne och Västra Götalandsregionen, men fler regioner kommer att följa. Och vi ligger även i startgroparna med ett nationellt kvalitetsregister för organiserad prostatacancertestning. Med största sannolikhet kommer det lokaliseras till Regionalt Cancercentrum Väst här i Göteborg med mig som dess registerhållare.”
(2021-02-19)

Nationell utvärdering visar att IBIC (Individens behov i centrum) lett till få positiva effekter

https://www.goteborgsregionen.se/GR/toppmenyn/detta-jobbar-gr-med/arbetsmarknad-och-social-valfard/nyhetsarkiv-valfard/nyheter-valfard/2021-02-22-nationell-utvardering-visar-att-ibic-lett-till-fa-positiva-effekter.html
”De tänkta fördelarna med arbetssättet IBIC verkar hittills bara ha uppkommit i begränsad utsträckning på nationell nivå. Det visar en utvärdering som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys gjort. Utvärderingens slutsatser ligger helt i linje med de slutsatser som FoU i Väst drog i en utvärdering av IBIC i Kungsbacka kommun för drygt ett år sedan. /…/ Myndigheten rekommenderar att kommunerna bör samla och jämföra sina erfarenheter för att dra lärdomar om IBIC så här långt, i samråd med brukare. /…/ Myndigheten anser också att regeringen bör ge en relevant aktör i uppdrag att införa kvalitetsregister inom hela socialtjänsten och att stödja kommunernas arbete med att ta fram ett gemensamt underlag för att utveckla digitala verksamhetssystem som möjliggör systematisk uppföljning.”
(2021-02-22)

Sammanfattning av LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registrets verksamhet 2020 och planer för 2021

http://lkg-registret.se/blog/nyheter/sammanfattning-av-lkg-lapp-kak-och-eller-gomspalt-registrets-verksamhet-2020-och-planer-for-2021
”Den pågående pandemin har påverkat vården i stort och till viss del även LKG-vården och LKG-registrets verksamhet. Detta till trots har vi inom registret kunnat genomföra en hel del insatser. I denna artikel beskriver vi delar av det arbete som gjorts 2020 och planer för kommande år.”
(2021-02-23)

Debatt: Regeringen måste satsa snabbare på life science-forskning för patienters överlevnad och Sverige som konkurrenskraftig nation!

https://www.mynewsdesk.com/se/janssen-cilag_ab/news/debatt-regeringen-maaste-satsa-snabbare-paa-life-science-forskning-foer-patienters-oeverlevnad-och-sverige-som-konkurrenskraftig-nation-421963
”Berkeley Vincent, vd Janssen Sverige, uppmanar forskningsminister Matilda Ernkrans att agera snabbt för bättre förutsättningar för forskning. Detta om Sverige ska lyckas vara en life science-nation i framkant som de utlovat. /…/ Sverige är unikt för vi kan koppla hälsodata till personnummer både på grupp- och individnivå, vi har våra kvalitetsregister, biobanker inte minst PKU. En guldgruva av data som om den sammanställs och analyseras på rätt sätt kan kunskapen från den rädda livet på många människor med svåra sjukdomar och i andra fall hindra svåra sjukdomar att utvecklas – eller till och med att uppstå.”
(2021-02-24)

”BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens)-registret är ett verktyg, det är hur vi jobbar med resultaten som räknas.”

https://go-care.se/articles/kim-bpsd-administratoer
”Nästan alla som har en demenssjukdom drabbas någon gång av BPSD, Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens. Exempel på symptom är sömnsvårigheter, oro och vandrande. Systematiska arbetssätt för att bemöta och minska symtomen är nyckeln både till att få personer att må bra och att få personalen att känna sig trygga och motiverade i sitt arbete. Kim Holmbom är BPSD-administratör på ett äldreboende, här delar hon med sig av sina erfarenheter.”
(2021-02-25)

Covid-19 tycks ge högre risk att föda för tidigt

https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/kvinnohalsa/covid-19-tycks-ge-hogre-risk-att-foda-for-tidigt
”Kvinnor som fått covid-19 under senare delen av graviditeten verkar ha en påtagligt högre risk att föda för tidigt, enligt en ny analys från Socialstyrelsen. /…/ Förra våren fanns inga data som talade för att infektioner av sars-cov-2 kan ge en högre risk att föda för tidigt. Men den bilden ändras alltså efter att nya data analyserats från Graviditetsregistret och Sminet, där regionens läkare gör smittskyddsanmälningar.”
(2021-02-26)

Lyckad föreläsning om CO-OP (Cognitive Orientation to daily Occupational Performance)!

https://cpup.se/lyckad-forelasning-om-co-op
”100 deltagare från olika professioner deltog i Zoom-föreläsningen den 24 februari om Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP). /…/ Psykologer-, arbetsterapeuter-, fysioterapeuter-, läkare-, pedagoger-, logopeder-, sjuksköterskor samt studenter från Sverige, Norge och Danmark ingick bland deltagarna. Föreläsningen var en del av vårens föreläsningsserie 2021 via zoom om kognition/psykologi.”
(2021-02-26)

Året som gick (Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit)

http://www.skapareg.se/aret-som-gick
”SKaPa redovisar nu sin Verksamhetsberättelse för år 2020.”
(2021-03-01)

Läkarkårens tyngd behövs för att uppnå ett rökfritt Sverige

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/02/lakarkarens-tyngd-behovs-for-att-uppna-ett-rokfritt-sverige
”År 2020 var andelen rökare i den svenska befolkningen 7 procent, vilket betyder att den närmar sig ”Tobacco endgame”-strategins mål om ett rökfritt (mindre än 5 procent) Sverige 2025. Det folkhälsopolitiska arbetet har bidragit till minskad rökning, men samtidigt beräknas cirka 11 procent av cancerfallen i landet 2018 (6 000) ha orsakats av tobaksrökning. En dyster siffra från det nationella kvalitetsregistret för vår dödligaste cancerform, lungcancer, är att närmare 90 procent av patienterna rökte vid diagnostillfället eller uppgav att de varit rökare. Andelen rökare är dessutom ojämnt fördelad mellan socioekonomiska grupper (bland de med högst grundskoleexamen är 16 procent rökare och bland de med eftergymnasial utbildning är andelen rökare 4 procent). För att nå en avnormalisering av tobak krävs en mix av övergripande och riktade förebyggande åtgärder.”
(2021-03-01)

Hög dödlighet bland covid-patienter som intensivvårdats i Skåne

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/hog-dodlighet-for-covidpatienter-som-intensivvardats-i-skane
”Covidpatienter på Skånes intensivvårdsavdelningar har haft en högre dödlighet jämfört med patienter som vårdats på iva i andra regioner. – Vi har börjat analysera och diskutera vad det kan bero på, säger Björn Orrhede, sektionschef på iva i Malmö. /…/ Statistiken från Svenska Intensivvårdsregistret räknar också in patienters olika riskfaktorer i jämförelserna. Men enligt Björn Orrhede tas inte tillräckligt stor hänsyn till åldersfaktorn när det gäller dödligheten i covid-19.”
(2021-03-02)

Diabetesläkemedel prövas mot hjärtsvikt efter hjärtinfarkt

https://www.medsci.uu.se/nyheter/artikel/?tarContentId=931556
”I en europeisk studie utvärderar man om ett relativt nytt läkemedel, som normalt ges till diabetiker för att sänka blodsockret, kan minska risken för hjärtsvikt och död efter hjärtinfarkt. Det här skriver Akademiska sjukhuset om i ett pressmeddelande. – Det är första gången i världen en så stor läkemedelsstudie genomförs på detta sätt. Data samlas in vid rutinbesök på hjärtkliniker och integreras i det nationella kvalitetsregistret SWEDEHEART. Härmed slipper läkare och forskningssköterskor mata in data i specifika forskningsdatabaser (CRF) och patienterna slipper göra extra besök för själva studien vilket underlättar medverkan, säger Stefan James, överläkare vid Akademiska sjukhusets hjärtklinik och professor i kardiologi vid Uppsala universitet.”
(2021-03-03)

Uppskjuten cancervård till följd av coronaviruset

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/februari/uppskjuten-cancervard-till-foljd-av-coronaviruset
”Covid-19 pandemin har påverkat stora delar av hälso-och sjukvården. På många håll har resurser på kort tid ställts om till vård av patienter med covid-19-diagnos. Även människors sökmönster till vården har påverkats. Många invånare har avstått från att söka vård för nytillkomna symptom, på grund av oro för smitta eller för att undvika att belasta vården. /…/ Även på cancerområdet har förändringar setts i form av nedgångar i antal nydiagnostiserade tumörer. RCC i samverkans tredje rapport om covid-19-pandemin och cancervård fokuserar på tumörer och förstadier samt nydiagnostiserade fall och återfall som rapporterats till cancerregistret. Jämförelsen gäller mellan åren 2019 och 2020. /…/ En konsekvens av en fördröjd upptäckt och diagnostiserad cancer är att patientens prognos kan försämras. Patienter kan också komma att behöva en mer intensiv behandling med kombination av operation, cellgifter och strålbehandling på grund av mer avancerad cancersjukdom.”
(2021-03-03)

Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx) finns nu i RUT (Register Utiliser Tool)

https://www.registerforskning.se/sv/nationellt-kvalitetsregister-for-cervixcancerprevention-nkcx-finns-nu-i-rut
”Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx) är nu anslutet till metadataverktyget RUT (Register Utiliser Tool). NKCx tillhandahåller data om cervixcancer (cancer i livmoderhalsen), som globalt sett är en av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor.”
(2021-03-03)

”Neuroregister är en grund för vårdutveckling och forskning”

https://neuro.se/artiklar/vaard-och-rehabilitering/neuroregister-aer-en-grund-foer-vaardutveckling-och-forskning
”Av de 22 000 patienterna med den neurologiska diagnosen multipel skleros, MS, i Sverige, ingår hela 18 000 med data i det unika svenska MS-registret. – Våra data innehåller hög kvalitet och det gör att vår MS-forskning kan göras riktigt bra, säger professor Jan Hillert. Han är en av de som skapade MS-registret och är sedan över 20 år ansvarig registerhållare för både det svenska MS-registret och samlingsregistret Svenska Neuroregister.”
(2021-03-03)

Debatt: Allt fler får astma och allergi – dags att vända trenden

https://www.battrestadsdel.se/asikter/allt-fler-far-astma-och-allergi-dags-att-vanda-trenden
”Allt fler i Stockholm och i Sverige får astma eller allergi. Mer än en tredjedel av befolkningen är drabbade. Det gör allergisjukdomarna till vår tids största folksjukdomar. Det är stora regionala ojämlikheter i astma- och allergivården. Det finns inga nationella riktlinjer och vården följs inte heller upp i något kvalitetsregister. Bristerna leder både till lidande för den enskilde och onödiga kostnader för samhället. /…/ Det är dags för en nationell allergisatsning även i Sverige. Flera saker behöver göras. /…/ Kvaliteten på vården ska inte avgöras av var i landet man bor. Möjligheten att få allergivaccination eller utredning för matallergi skiljer sig kraftigt åt mellan regionerna. Samma sak gäller för biologiska läkemedel mot astma och atopiskt eksem. Därför behövs både nationella riktlinjer och ett kvalitetsregister för allergisjukdomar.”
(2021-03-04)

Stora skillnader i omvårdnad i äldreomsorgen

https://www.harochnu.se/stora-skillnader-i-omvardnad-i-aldreomsorgen
”Det finns stora skillnader i hur kommunerna arbetar med att förebygga undernäring, trycksår, fallskador och nedsatt munhälsa hos äldre. Och de som har hemtjänst möter fortsatt många olika personal, mellan 7–23 personer under en tvåveckorsperiod. Socialstyrelsens öppna jämförelser visar på brister vård och omsorg om äldre. /…/ För särskilt boende är variationen mellan kommunerna 5 till 95 procent. Exempel på åtgärder kan vara träning, hudvård, översyn av läkemedel eller hjälpmedel för att underlätta måltiderna. För att en åtgärd ska räknas måste den ha följts upp och registrerats i kvalitetsregistret Senior alert.”
(Okänt exakt datum)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share