Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
21 juli 2022

Artikeltips 10 juni till 21 juli

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till Registercentrum Syds register, kansliet för nationella kvalitetsregister, andra registercentrum samt nationell media.

Efter ett litet sommaruppehåll är nu artikeltipsen åter. Nedan följer tipsen gällande de senaste veckorna.

 

BPSD (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens)-registrets Innovationspris 2022

https://bpsd.se/arligt-mote-2022
”För att uppmuntra till utveckling och nytänkande delar BPSD-registret årligen ut ett innovationspris.
Priset kommer att delas ut till den/de som på ett konkret sätt utvecklat arbetet och arbetssättet kring BPSD-registret. Vet du någon eller några personer som du vill nominera till årets innovationspris? Kanske finns det någon på din enhet, inom din verksamhet eller kanske har du själv utvecklat något.”
(2022-06-10)

Ny magisteruppsats med data från LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret publicerad

https://lkg-registret.se/blog/nyheter/ny-magisteruppsats-med-data-fran-lkg-lapp-kak-och-eller-gomspalt-registret-publicerad
”Nyligen slutfördes en magisteruppsats som delvis baseras på data från LKG-registret. Uppsatsen handlar om tilläggsdiagnoser hos barn med läpp-käk-gomspalt och är tillgänglig för nedladdning. /…/ Resultaten för de 250 deltagarna visade bland annat en förekomst av tilläggsdiagnoser hos 36 % av deltagarna och 71 olika tilläggsdiagnoser kunde identifieras hos dessa. Majoriteten av barnen i studien var pojkar och den spalttyp som förelåg hos flest antal deltagare var enkelsidig LKG.”
(2022-06-13)

Ny kommunikationsplan för LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret

https://lkg-registret.se/lkg-registret/kommunikation
”Under våren 2022 har LKG-registret utarbetat en kommunikationsplan. Planen i sin helhet finns tillgänglig för nedladdning.”
(2022-06-13)

Fortsatt utveckling av kunskapsstyrningssystemet

https://skr.se/skr/tjanster/pressrum/nyheter/nyhetsarkiv/fortsattutvecklingavkunskapsstyrningssystemet.64502.html
”SKR:s styrelse har beslutat om en rekommendation om övergripande inriktning för fortsatt utveckling för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård 2023–2027. /…/ Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård har utvecklats sedan 2017. Målet med kunskapsstyrning är en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Regionerna rekommenderas nu att under kommande år hålla fokus på implementering och tillämpning av bästa tillgängliga kunskap utifrån lokal analys, samt på uppföljning av resultat, oönskade variationer och effektivitet i användningen av befintliga resurser. Patientmedverkan och att fortsatt utveckla samspelet med kommuner samt staten för ett sammanhållet gemensamt kunskapsstyrningssystem är ytterligare fokusområden.”
(2022-06-13)

Hallå där Åsa Dedering, ordförande för den nya samverkansgruppen för data och analys

https://www.kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/nyheter/nyheter/halladarasadederingordforandefordennyasamverkansgruppenfordataochanalys.64527.html
”Vad är syftet med en ny samverkansgrupp? – Genom att slå ihop uppdragen för de två tidigare samverkansgrupperna stärker vi arbetet kring uppföljning, analys och kvalitetsregister, med mer av en helhetssyn och strategisk ansats. På det sättet kan vi bidra till en mer kunskapsbaserad och informationsdriven vård. Gruppen håller nu på att orientera sig i sitt uppdrag. Detta sker med stort engagemang och ödmjukhet inför att det är ett stort och komplext område.”
(2022-06-13)

Stärkt partnerskap mellan regioner och myndigheter

https://www.kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/nyheter/nyheter/starktpartnerskapmellanregionerochmyndigheter.64438.html
”Myndigheter och Regioner i samverkan samarbetar i ett partnerskap sedan 2018 för att skapa en gemensam kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård. Nu ska det arbetet stärkas, bland annat med att göra en gemensam verksamhetsplanering. Även roller och ansvar mellan parterna ska förtydligas.”
(2022-06-14)

Mats Bojestig: utveckling och samarbete går hand i hand

https://www.kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/nyheter/nyheter/matsbojestigutvecklingochsamarbetegarhandihand.64443.html
”Utvecklingen går framåt! Efter ett gediget arbete med en långsiktig utvecklingsplan, rekommenderas nu regionerna att anta en övergripande gemensam inriktning för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Fokus är implementering och lokalt införande.”
(2022-06-14)

Region Skåne blir huvudman för Registercentrum Syd

https://rcsyd.se/blog/nyheter/region-skane-blir-huvudman-for-registercentrum-syd
”I varje sjukvårdsregion finns ett registercentrum (RC) med uppdrag att stödja nationella kvalitetsregister med IT-infrastruktur, statistiska analyser, juridiska frågor samt tillgängliggörande av data. Registercentrum Syd (RC Syd) består av två kontor, ett i Karlskrona (organisatoriskt inom Region Blekinge) och ett i Lund (organisatoriskt inom Region Skåne). Södra regionvårdsnämnden har beslutat att Region Skåne blir huvudman för RC Syd.”
(2022-06-16)

Den 1 september 2022 tillträder Maria Eriksson Svensson rollen som chef på UCR (Uppsala Clinical Research Center)

https://www.ucr.uu.se/sv/aktuellt/1556-2022-06-17-09-09-38
”Den 1 september 2022 tillträder Maria Eriksson Svensson som chef för Uppsala Clinical Research Center (UCR). Hon efterträder därmed Jonas Oldgren som under våren gått vidare till en roll som huvudsekreterare för klinisk forskning på Vetenskapsrådet. Maria Eriksson Svensson är professor och överläkare i njurmedicin vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. – Jag ser nu fram emot att leda arbetet på Uppsala Clinical Research Center, säger hon. UCR en helt unik centrumbildning som förenar all den kliniska, akademiska och tekniska kompetens som krävs för att designa och genomföra nyskapande kliniska studier och jag har i olika roller samverkat med UCR både som medicinsk chef inom läkemedelsindustrin och som akademisk forskare.”
(2022-06-17)

Save the Date – Registerforskning 2022

https://www.registerforskning.se/sv/save-the-date-registerforskning-2022
”Den 8 november bjuder Vetenskapsrådet och andra registerhållande organisationer in till konferensen Registerforskning 2022. I anslutning till konferensen anordnar nätverket SWE-REG (Swedish network for register-based research) en forskningskonferens.”
(2022-06-20)

Socialstyrelsen vill se vässad bröstcancerscreening

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2022/06/socialstyrelsen-vill-se-vassad-brostcancerscreening
”Flera regioner måste öka deltagandet i screening för bröstcancer – det slår Socialstyrelsen fast efter att för första gången ha utvärderat hur bröstcancerscreeningen fungerar i Sverige. Samtliga mammografienheter har påverkats av pandemin och de flesta ligger fortfarande efter med kallelser. /…/ Socialstyrelsen riktar dessutom kritik mot det svala intresset för att rapportera till kvalitetsregister, och möjliggöra nationell uppföljning av bröstcancerscreening. – En plattform för ett sådant register skapades redan 2014 men under de åtta år som gått har endast en region av 21 anslutit sig, säger Tobias Edbom, projektledare på myndigheten, i ett pressmeddelande.”
(2022-06-20)

Fler akuta gallstensoperationer och färre elektiva under pandemin

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/utbildning-och-forskning/2022/06/fler-akuta-gallstensoperationer-och-farre-elektiva-under-pandemin
”En ständigt återkommande fråga under covid-19-pandemin har varit vilken vård som har fått anstå. Då stora resurser överförts från ett flertal kliniker för att kunna bemanna och sköta överfyllda intensivvårdsavdelningar med covid-19-patienter har det lett till att benign icke-akut kirurgi eftersatts. /…/ Det ligger nära till hands att misstänka att en minskad elektiv kirurgisk verksamhet skulle kunna leda till en rekyleffekt med mer akut kirurgi, något som dock inte är tidigare undersökt. I det här avseendet är gallstenskirurgin unik och extra intressant, eftersom en stor del av kolecystektomierna planeras som elektiva då det oftast handlar om ett benignt tillstånd (gallstenssmärta). /…/ Styrgruppen för Gallriks (kvalitetsregistret för gallstenskirurgi samt endoskopisk retrograd kolangiopankreatografi, ERCP), har därför undersökt hur gallstenskirurgin påverkats av covid-19. /…/ Sammanställningen av data visar att det totala antalet kolecystektomier har minskat under pandemin. /…/ Konsekvenserna av omfördelningen av resurser under pandemin är ännu svåra att överblicka, men förändringen i gallstenskirurgins fördelning tillsammans med, och som en följd av, vårdskulden har hittills inte resulterat i data som talar för en ökad andel gallstensrelaterade komplikationer.”
(2022-06-20)

Trevlig sommar! (Handkirurgiskt kvalitetsregister)

https://hakir.se/trevlig-sommar-2
”Våra olika projekt fortskrider i god fart och snart går årsrapporten för 2021 i tryck. Under fliken ’Så här tycker patienterna’ kan ni ta del av färska spindeldiagram för några av våra största diagnosgrupper. Ett projekt som vi ser särskilt mycket fram emot är det nya systemet för vårt enkätflöde via 1177, vi hoppas och tror att det ska vara på plats i höst.”
(2022-06-22)

500 000 fick nattligt vård-SMS

https://www.svd.se/a/dnVy1z/hel-region-vaknade-av-sms-fran-varden-bugg
”En halv miljon stockholmare fick under natten ett sms från sjukvårdsappen Alltid öppet. Anstormningen av förbryllade mottagare gjorde att tjänsten var svår att nå under morgonen. ’Du har ett meddelande i appen Alltid öppet. Logga in i appen för att ta del av meddelandet’ står det i sms:et, som många tog emot mitt i natten. Meddelandet gäller ett kvalitetsregister för alla som har provtagits, testats för eller vaccinerat sig mot covid-19. /…/ Anledningen till att det gick ut under natten är för att belastningen är högre på dagen, säger universitetssjukhusets presschef Bo Albertsson. Sms:et skickades ut mellan klockan 21.30 och 07.00. – Jag förstår att om man sover och får ett sms från vården så blir man nyfiken och lite orolig, det blev jag också. Men det är helt enkelt för att inte störa andra tjänster i appen på dagtid, säger han.”
(2022-06-23)

Det nationella vårdprogrammet för AML (Akut myeloisk leukemi) är uppdaterat

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2022/juni/det-nationella-vardprogrammet-for-aml-ar-uppdaterat
”Det nationella vårdprogrammet för AML har våren 2022 genomgått en uppdatering vilken godkändes av RCC (Regionala cancercentrum) i samverkan den 21 juni 2022. /…/ De viktigaste förändringarna i vårdprogrammet jämfört med föregående version (juni 2021) är följande: /…/ Ett flertal nya kvalitetsindikatorer avsedda att utvärderas inom ramen för det nationella kvalitetsregistret för AML.”
(2022-06-23)

Ny publikation baserad på registerdata från Amputations- och protesregistret SwedeAmp

https://swedeamp.com/index.php/2022/06/23/nu-publikation
”Vi vill önska alla Glad Midsommar och ge tips på en ny svensk publikation som redovisar färre amputationer ovan fotled och stora skillnader mellan olika svenska regioner.”
(2022-06-23)

Kurs: Register i klinisk forskning – en värdefull resurs

https://qrcstockholm.se/om-qrc/nyheter/nyheter/2022-06-29-kurs-register-i-klinisk-forskning—en-vardefull-resurs
”QRC Stockholms uppskattade kurs om hur kvalitetsregister och andra nationella register kan användas i klinisk forskning ges en gång varje hösttermin. Nu är anmälan öppen för årets kurs som ges fysiskt på plats den 15–16 november.”
(2022-06-29)

Ny ledamot i SKaPas (Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit) vetenskapliga råd

http://www.skapareg.se/ny-ledamot-i-skapas-vetenskapliga-rad
”Professor Mats Lundström lämnar SKaPas vetenskapliga råd för att bli pensionär på heltid. /…/ Som ersättare i vetenskapliga rådet välkomnar vi professor Anders Behndig. Han är också oftalmolog och verksam vid Umeå universitet. Även Anders Behndig har en mycket gedigen kompetens och omfattande erfarenhet av registerforskning.”
(2022-07-01)

Uppdrag om stödinsatser för att öka kunskapen om regelverket för etikprövning

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2022/07/uppdrag-om-stodinsatser-for-att-oka-kunskapen-om-regelverket-for-etikprovning
”Regeringen ger Etikprövningsmyndigheten i uppdrag att ta fram stödmaterial och genomföra informationsinsatser till forskningshuvudmän och forskare i fråga om lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Stödmaterialet och informationsinsatserna ska omfatta forskningshuvudmäns och forskares ansvar och skyldigheter vid forskning.”
(2022-07-04)

Alla som testas, vaccineras eller vårdas för covid-19 registreras

https://www.mitti.se/nyheter/alla-som-testas-vaccineras-eller-vardas-for-covid-19-registreras/repvfa!3FWp0MTK37TXhzT5mj4CAg
”Covid-19 ser ut att bli en sjukdom bland andra, och för att hålla koll på utvecklingen startar nu ett kvalitetsregister där all patientdata förs in. På så vis kan man se vilka behandlingar som ger bäst effekt. /…/ Syftet är att få bättre kunskap om sjukdomen genom att samla så mycket data om patientgruppen och som möjligt. – Kunskapsläget har gått framåt så otroligt snabbt, att även vi i professionen har svårt att hänga med, och det är därför som kvalitetsregistret är viktigt, säger Pontus Nauclér, infektionsläkare vid Karolinska universitetssjukhuset och registerhållare. Statistiken kommer till exempel att kunna visa på vilka behandlingar som ger bäst resultat, men också om det är något som inte fungerar. Det kan även handla om ett labb där extremt många covidtester är negativa, då kan man misstänka att det är något fel i processen.”
(2022-07-04)

Ny avhandling och fyra nya artiklar baserade på CPUP (Uppföljningsprogram för Cerebral Pares)

https://cpup.se/ny-avhandling-och-fyra-nya-artiklar-baserade-pa-cpup
”Jackie Casey disputerade i Lund 2 juni på en avhandling med titeln ’Posture and mobility of children with cerebral palsy’. Vi gratulerar Jackie till en fin avhandling. /…/ Fyra nya artiklar har publicerats under våren.”
(2022-07-05)

”Syftet är att stimulera och motivera personalen till ökad fantasi”

https://www.dagensmedicin.se/alla-nyheter/kommunal-halsa/syftet-ar-att-stimulera-och-motivera-personalen-till-okad-fantasi
”Almedalen. Ökad fantasi och bredare tankesätt är nyckel till en personcentrerad demensvård. Det är svaret från gänget bakom BPSD (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens)-registret.”
(2022-07-06)

”Ge personalen utbildning inom fallprevention”

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/ge-personalen-utbildning-inom-fallprevention
”Prioritera fallförebyggande arbete inom regioner och kommuner, skriver forsknings- och utvecklingschef Marina Arkkukangas och föreslår bland annat mer samarbete med civilsamhället. /…/ Med tanke på de kostnader som presenterats för fallolyckor – närmare 17 miljarder kronor för år 2020 enligt Socialstyrelsens rapport – så finns det en hel del pengar att spara. /…/ det finns även metoder och modeller som kan användas av regioner och kommuner. Kvalitetsregistret Senior alert och fysisk aktivitet på recept är några exempel som behöver lyftas fram och användas mer. Det förebyggande arbetet behöver därför ske på olika nivåer för att få fart, annars kommer inte trenden att brytas.”
(2022-07-06)

Så minns psykiatrisverige Ing-Marie Wieselgren

https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/psykiatri/sa-minns-psykiatrisverige-ing-marie-wieselgren
”En förebild, lysande kommunikatör och ödmjuk drivkraft som inneburit mer resurser för psykiatrin. Så beskrivs Ing-Marie Wieselgren av personer hon jobbat med i psykiatrisverige. /…/ Inom psykiatrin var det i psykosvården som Ing-Marie Wieselgren hade sin främsta hemvist. Hon bidrog bland annat i arbetet med kvalitetsregistret PsykosR. – Ing-Marie var fokuserad på att registret skulle ge bra återkoppling till sjukvården, säger Martin Hultén, som själv är engagerad i registret för ECT (elektrokonvulsiv terapi).”
(2022-07-07)

Delning av hälsodata ska bli effektivare och säkrare

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/07/delning-av-halsodata-ska-bli-effektivare-och-sakrare
”Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för en bättre och säkrare informationsdelning av hälsodata. Förslagen ska både syfta till att minska administrativt dubbelarbete för hälso- och sjukvårdspersonal, göra det enklare att dela och överföra hälsodata mellan olika aktörer, och till att öka patientsäkerheten.”
(2022-07-08)

Almedalsveckan i Visby (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens)

https://bpsd.se/almedalsveckan-i-visby
”Efter fem fantastiska dagar i Almedalen är vi fulla av inspiration och känner glädje inför kommande utveckling och för att fortsätta att arbeta med och för att BPSD-registret ska bli ännu bättre. Ta gärna del av vår korta sammanfattning av upplevelser, arrangemang och möten under veckan.”
(2022-07-10)

Riskfaktorer för MIS-C (multisystem inflammatory syndrome in children) kartlagda i stor svensk kohortstudie

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/nya-ron/2022/07/riskfaktorer-for-mis-c-kartlagda-i-stor-svensk-kohortstudie
”Det är ovanligt att barn blir svårt sjuka i akut covid-19, men infektion med sars-cov-2 kan trigga det nya postinfektiösa tillståndet MIS-C (multisystem inflammatory syndrome in children). MIS-C är ett ovanligt men allvarligt tillstånd, och det har hittills saknats kunskap om eventuella riskgrupper bland barn som löper ökad risk att utveckla sjukdomen. Med detta i åtanke genomförde vi en stor populationsbaserad svensk registerstudie som inkluderade drygt 2,1 miljoner barn och ungdomar <19 år födda i Sverige. /…/ Studien visar att 253 barn utvecklade MIS-C under studieperioden /…/ Kunskapen om dessa riskgrupper kan underlätta identifiering av barn med MIS-C samt vägleda riktade folkhälsointerventioner. Dock var den absoluta risken för MIS-C mycket låg, även i de riskgrupper som identifierades. Studien är ett bra exempel på att länkning mellan väl validerade diagnoser i kvalitetsregister och nationella hälsoregister kan ge ny viktig kunskap.”
(2022-07-13)

Studie pekar på effekt av fjärde dosen också bland äldre och sköra

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2022/07/studie-pekar-pa-effekt-av-fjarde-dosen-ocksa-bland-aldre-och-skora
”Även de äldsta och sköraste hade lägre risk att avlida i covid-19 om de fått en fjärde dos vaccin, jämfört med dem som enbart fått en tredje. Det visar en nationell registerstudie vid Umeå universitet som publicerats i Lancet Regional Health – Europe. Observationsstudien bygger på registerdata från Folkhälsomyndigheten, Statistiska centralbyrån, och det nationella kvalitetsregistret Senior Alert.”
(2022-07-13)

Sökes: Verksamhetsarkitekt med fokus på metadata om register och hälsodata

https://www.registerforskning.se/sv/sokes-verksamhetsarkitekt-med-fokus-pa-metadata-om-register-och-halsodata
”Är du intresserad av att jobba med att förbättra förutsättningarna för forskning som använder sig av register- och hälsodata? Vi söker dig med stort intresse för vetenskap och forskningens digitala utmaningar.”
(2022-07-14)

JO (Justitieombudsmannen) kräver åtgärder mot onödig tvångsvård inom rättspsykiatrin

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2022/07/jo-kraver-atgarder-mot-onodig-tvangsvard-inom-rattspsykiatrin
”Förra året vårdades 67 patienter inom sluten rättspsykiatrisk vård, fastän kliniken bedömt dem som klara att skrivas ut till öppen vård, enligt en årsrapport från Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister. Det innebär att 8 procent av patienterna tvångsvårdades längre än nödvändigt, skriver Justitieombudsmannen (JO) efter att ha granskat frågan. ’Det kan vara så många som en av tio patienter som drabbas av detta. Konsekvenserna för dessa patienter är allvarliga. Det leder till en längre vårdtid än nödvändigt i en vårdform som är förenad med frihetsberövande och annat tvång’, skriver Chefs-JO Erik Nymansson i sitt beslut.”
(2022-07-21)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share