NQRDI – Nationellt Kvalitetsregister för Dentala Implantat

(Tidigare SDIR, Swedish Dental Implant Register)

Bakgrund

Det finns stora kunskapsluckor avseende långsiktigt behandlingsresultat och förekomst av komplikationer vid implantatbehandling. Nya implantat och nya behandlingstekniker introduceras utan någon känd systematisk uppföljning. Systematisk kunskap om patienttillfredsställelse med återskapad tuggfunktion och livskvalitetsparametrar saknas väsentligen.

Behovet av kvalitetssäkring bedöms således som stort och uppgifter från ett nationellt kvalitetsregister bör bidra till tydlig kvalitetsutveckling inom detta expanderande område. Nyligen har behovet av detta register ytterligare accentuerats genom anmälan till Läkemedelsverket avseende implantat som orsakar nedbrytning av käkben i oväntat stor omfattning.

Syfte

Syftet med registret är att kartlägga omfattningen av implantatbehandling, samt att registrera patienttillfredsställelse, tuggfunktion, implantatförluster och övriga komplikationer. Genom registret kan lyckandefrekvensen för nya och modifierade implantattyper kartläggas, liksom hur nya och modifierade kirurgiska tekniker påverkar lyckandefrekvensen. Bristfälliga material och metoder kan sorteras ut med hjälp av information från detta kvalitetsregister.

Viktigaste process- och resultatmått

Tandlöshet, tidigare protesbärare, operationsområde (käke), antal implantat, varumärke, rökning, medicinering, allmän hälsa, väntetid, fördelning specialisttandvård/allmän tandvård/offentlig/privat vård, tuggfunktion, behandlingstillfredsställelse, komplikation, implantatförlust, re-operation, peri-implantit och teknisk brokomplikation.

Genom ett register med ”early warning system” kan patientskadan minimeras och bristfälliga implantatsystem och behandlingsmetoder utmönstras tidigt. Ett nationellt kvalitetsregister för dentala implantat kan också användas för kvalitetsuppföljning vid s.k. ”ordnat införande” av nya implantat och operationsmetoder inom ramen för det nya statliga tandvårdsstödet

Share