NQRDI

NQRDI (Tidigare SDIR, Swedish Dental Implant Register) står för Nationellt Kvalitetsregister för Dentala Implantat.

Bakgrund

Det finns stora kunskapsluckor avseende långsiktigt behandlingsresultat och förekomst av komplikationer vid dental implantatbehandling. Nya implantat och nya behandlingstekniker introduceras utan någon känd systematisk uppföljning. Systematisk kunskap om patienttillfredsställelse med återskapad tuggfunktion och livskvalitetsparametrar saknas.

I och med detta bedöms behovet av kvalitetssäkring som stort och uppgifter från ett nationellt kvalitetsregister bör bidra till tydlig kvalitetsutveckling inom detta expanderande område. Nyligen har behovet av detta register ytterligare betonats genom en anmälan till Läkemedelsverket avseende implantat som orsakar nedbrytning av käkben i oväntat stor omfattning.

Syfte

Syftet med registret är att kartlägga omfattningen av implantatbehandling samt att registrera patienttillfredsställelse, tuggfunktion, implantatförluster och övriga komplikationer. Genom registret kan lyckandefrekvensen för nya och modifierade implantattyper kartläggas, liksom hur nya och modifierade kirurgiska tekniker påverkar lyckandefrekvensen. Bristfälliga material och metoder kan sorteras ut med hjälp av information från kvalitetsregistret.

Viktiga process- och resultatmått

De process- och resultatmått som anses viktigast att fokusera på i registret är följande:

 • tandlöshet
 • tidigare protesbärare
 • operationsområde (käke)
 • antal implantat
 • varumärke
 • rökning
 • medicinering
 • allmän hälsa
 • väntetid
 • fördelning specialisttandvård/allmän tandvård/offentlig/privat vård
 • tuggfunktion
 • behandlingstillfredsställelse
 • komplikation
 • implantatförlust
 • reoperation (en upprepning av den ursprungliga operationen, oftast utförd på grund av att det första försöket inte var tillräckligt framgångsrikt)
 • peri-implantit (en allvarlig tandinflammation runt ett tandimplantat som är svår att behandla och kan leda till tandlossning)
 • teknisk brokomplikation.

Genom att registrera i Nationellt Kvalitetsregister för Dentala Implantat kan man få ut data som visar tidiga varningstecken. Följderna blir att patientskadan minimeras och bristfälliga implantatsystem och behandlingsmetoder utmönstras tidigt. Registret kan också användas för kvalitetsuppföljning vid så kallat ”ordnat införande” av nya implantat och operationsmetoder inom ramen för det nya statliga tandvårdsstödet.

Share