FUNCA – ett arbetsverktyg för personal inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

FUNCA är ett webbaserat arbetsverktyg byggt på uppdrag av Socialdepartementet. Syftet med verktyget är att förebygga och minska utmanande beteende samt att förbättra delaktighet och självbestämmande för vuxna personer med insatser enligt LSS, personkrets 1 och 2. Socialdepartementet hade uppmärksammat den framgångssaga som BPSD-registret haft för personer med demens och ville därför bygga ett liknade arbetsverktyg anpassat för personer som har insatser genom LSS.

Eftersom verktyget är webbaserat ser man enkelt sina data och kan också utvärdera arbetet på sin enhet. Att kunna följa statistik på enhetsnivå och jämföra sig med samlad data från kommun, län och riket för att använda i förbättringsarbeten underlättar för utveckling av personalens arbetsmetoder.
Verktyget ska bland annat möjliggöra för brukare att vara delaktiga i planering och utvärdering av sina stödinsatser. Hela teamet (som kan bestå av kontaktperson, arbetsterapeut, sjuksköterskan samt brukaren själv) får ett gemensamt språk och arbetar mot samma mål.

För att börja arbeta med FUNCA måste man gå en utbildning på två och en halv dag. I denna får man bland annat lära sig vad det kan innebära att ha en funktionsnedsättning, vad lagen säger, samt på vilka sätt man kan förebygga och hantera de svåra situationer som kan uppstå när man arbetar med personer med funktionsnedsättning. Utbildningen utformas med bland annat Socialstyrelsens Kunskapsstöd som grund.

Tanken med arbetskedjan i praktiken är att man tillsammans i ett första steg skaffar sig kunskap om hur brukaren mår, därefter görs en analys av att brukarens basala behov är tillfredsställda (exempelvis sömn, kommunikation och andra möjliga orsaker till utmanande beteende) och om det finns en individanpassad kravnivå eller smärta. Gemensamt görs en bedömning av vilka skydds- och begränsningsåtgärder som används samt analys av läkemedel. Utifrån analysen sätts olika stödinsatser in i samråd med brukaren. Dessa bygger på Socialstyrelsens kunskapsstöd Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet. Stödinsatserna är grupperade i till exempel fysisk aktivitet och sinnesstimulering.

Vidare skriver man också en bemötandeplan för att tydliggöra hur mötet mellan personal och brukare ska bli så bra som möjligt. Bemötandeplanen bygger brukarens individuella och specifika behov och blir ett redskap som kan underlätta den vardagliga kontakten. Genom att stödja och stärka självkänslan för brukaren kan det utmanande beteendet till viss del minskas. Att ha denna struktur underlättar för både brukare och personal. Här ingår bland annat AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) och kravanpassning i enlighet med Socialstyrelsens kunskapsstöd.

Share